«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης ) έως τις 30 Ιουνίου 2023 καθώς με τη συνημμένη απόφαση πήρε παράταση» **** «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων υλοποίησης παρεμβάσεων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Μεταβιβάσεων αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υλοποίηση της Δράσης "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027» **** «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: - υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

  

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

 

Η στρατηγική περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) είναι ένας μηχανισμός για την εξέταση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προγράμματος και των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων κατάρτισής του, με σκοπό την αποφυγή και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων, αλλά και τη μεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεών του στο περιβάλλον.

Η διαδικασία ΣΠΕ ακολουθεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Οδηγία ΣΠΕ), όπως μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/B/05- 09-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 είναι υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας ΣΠΕ και αποτελεί προϋπόθεση για την έγκρισή του βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Είναι επίσης προαπαιτούμενη διαδικασία βάσει του άρθρου 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Ειδικότερα, το βασικό αντικείμενο της ΣΜΠΕ αφορά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση του ΣΣ ΚAΠ και στη διατύπωση συστάσεων για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου. Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση πρέπει να διενεργείται κατά την προετοιμασία του ΣΣ ΚAΠ και πριν από την έγκρισή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), περιλαμβάνει το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και τους κύριους στόχους του ΣΣ ΚAΠ, τη σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα, την περιγραφή του ΣΣ ΚAΠ και των εναλλακτικών δυνατοτήτων του, την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων και τις απαιτήσεις παρακολούθησης.

 

 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (20/06/2022)

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων ως Αρχή Σχεδιασμού του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (Β’ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει:

α) Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στους ιστότοπους του ΥΠΑΑΤ  http://www.minagric.gr/index.php/el/2013-04-05-10-13-09/ministry-example/diavoylefsi-i-kap-meta-to-2020-list/13161-diavouleush-smpe200622 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης http://www.agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/diavoyleyseis.
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό (στοιχεία επικοινωνίας: ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΜΑ, , τηλ. 2105275233, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα).

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: ), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

  

rantevou


rantevou


Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

kodikas deontologias hr s


minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: