Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία

  • Λήψη σε μορφή      .pdf
  • Λήψη σε μορφή     .xlsx

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις Υπηρεσιών και Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E_MAIL
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 2102125068 2102125058 2102125047 kchristakis@minagric.gr;mrappou@minagric.gr;mpantazi@minagric.gr;
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ,  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 2102125081 me22u023@minagric.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2102125173 aterzop@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 2102124317 abaou@minagric.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2102124236 2102124266 2102124358 ax2u180@minagric.gr;ax2u013@minagric.gr; ax2u180@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 2105275100 nmanetas@mou.gr;ktsoupaki@mou.gr; nmanetas@mou.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 2105275204  2105275220 dkapopoulou@mou.gr;ppyriovoli@mou.gr;tgougianos@mou.gr; dkapopoulou@mou.gr; ppyriovoli@mou.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2131501164 infoalieia@mou.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2102124112  2102124238 ikordouli@minagric.gr;apolymeros@minagric.gr;opapaioannou@minagric.gr; ikordouli@minagric.gr; apolymeros@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2102124329 chbourntas@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2102128171 ddavaris@minagric.gr;gstavrou@minagric.gr; ddavaris@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2102125838 apetrogiannis@minagric.grikakaras@minagric.gr; apetrogiannis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2108205331 kstournaras@minagric.gr;gdimop@minagric.gr; kstournaras@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2102128196 2102128163 mpeloni@minagric.gr;pasku012@minagric.gr; mpeloni@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2102124359 dbazios@minagric.gr;ax5u045@minagric.gr; dbazios@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  2102125160 eargyropoulou@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  2102124396 mchatzikokolaki@minagric.gr;ax2u306@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2102124021 ax2u281@minagric.gr;aspanos@minagric.gr; ax2u281@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2102124131 kkourkoulos@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 2102124077 ikarmaniolas@minagric.gr;apanagou@minagric.gr; ikarmaniolas@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2102125943 vninos@minagric.gr;achatziant@minagric.gr; vninos@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2102125318 nlazar@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2102125175 ax2u012@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2102125203 theobesis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 2102125203 theobesis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ KAI ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2102125227 chdiamantaki@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2102125080 spitsiou@minagric.gr
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2102125022 kkyriakop@minagric.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  2102125098 ipetri@minagric.gr;dmilaios@minagric.gr;gdgeorgias@minagric.gr; ipetri@minagric.gr; dmilaios@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2108205350 ekourenta@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2102125087 2102125128 kanastop@minagric.gr;kanastop@minagric.gr;vmitsoudi@minagric.gr; kanastop@minagric.gr; kanastop@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2109287216 amavridou@minagric.gr;seni@minagric.gr; amavridou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2102125696 li210u007@minagric.gr;ve46u065@minagric.gr; li210u007@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 2105271653 apapageorgiou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 2105271646 dmilaios@minagric.gr;azacharia@minagric.gr; dmilaios@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  2105271623 2105271651 ksarantou@minagric.gr;cpiskopanis@minagric.grthalexandropoulos@minagric.gr; ksarantou@minagric.gr; cpiskopanis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2102125746 SpirosDoudounakis@minagric.gr;fmathioudaki@minagric.gr; SpirosDoudounakis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 2102125773 chdile@minagric.gr;ikotsona@minagric.gr; chdile@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2102125748 ppapadaki@minagric.gr;vdriva@minagric.gr; ppapadaki@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2106013027 (εσωτ. 87589) dvourvidis@minagric.gr;dkka@minagric.gr; dvourvidis@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310566030 nlimpitakis@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2102125738 dpapaioannou@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ  2109287183
2109287112
mpetrou@minagric.gr;syg001@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2109287174 
skampolis@minagric.gr

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2109287143 tkountouris@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2109287193  akallara@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2109287131 ptsachageas@minagric.gr;gsiampli@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  2102124165 chpapadimitriou@minagric.gr;emanetaki@minagric.gr; chpapadimitriou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2102124352 chgoulas@minagric.grax2u090@minagric.gr; chgoulas@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2102125088 ipappa@minagric.gr;pkylidi@minagric.gr; ipappa@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2105275275 (εσωτ. 88275) ax5u085@minagric.gr;vdiama@minagric.gr; ax5u085@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2102124008 eapostolaki@minagric.grasimadim@minagric.gr; eapostolaki@minagric.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 2108205349
a.nikolakopoulou@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2102125026 dayattaig@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2410671061    (εσωτ. 87280) hrterzoudi@minagric.gr;directlarisas@gmail.com; hrterzoudi@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  2510228450  (εσωτ. 87111) gveneti@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2310476661  (εσωτ. 87707) kchondrogianni@minagric.gr;igerontopoulou@minagric.gr; kchondrogianni@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2651020685  (εσωτ.  80087) ichouliara@minagric.gr;knaurozoglou@minagric.gr; ichouliara@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  2610437120  (εσωτ. 80258) porfanos@minagric.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2810344321  (εσωτ. 80950) itroullakis@minagric.gr;dskopeliti@minagric.gr; itroullakis@minagric.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) 2108205336  (εσωτ. 2336) dtsiakalou@minagric.gr

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: