Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 00:00
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
138721/12690/08-08-2019 9.690 Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού
σταθμού
Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/09/2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ.