Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) -Τοπογραφικό Χρήση
27422/05-11-2018 9.493,27 Γεωργική 
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/12/2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.