Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 11:36
Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
224748(2961)/08-04-2019 355,60 Γεωργική χρήση
εκτός θερμοκηπίων
Ημερομηνία Δημοπρασίας 27/05/2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. έως 11:45 π.μ.