Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016 21:46

Στόχος της εφαρμογής είναι η καταγραφή της μέσης σταθμισμένης μηνιαίας χονδρικής τιμής ανά είδος τυριού από τις αντίστοιχες παραγωγικές επιχειρήσεις".