Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 11:30
Α. Αιτήματα καταχώρισης νέων ονομασιών στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ
Β. Αιτήματα τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρισμένων ονομασιών

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας