Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 12:00
Έθνική Νομοθεσία Καταλοίπων
Ενωσιακή νομοθεσία καταλοίπων

Έντυπα Ε.Π.Ε.Κ.:

  1. Δελτίο Αποστολής Δείγματος (έκδοση 2018)
  2. Έκθεση Δειγματοληψίας (έκδοση 2018)
  3. Ετήσια Έκθεση Μη Συμμορφώσεων και Κυρώσεων ΕΠΕΚ (έκδοση 2015)

Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και
Κτηνιατρικών Εφαρμογών