Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017 03:51
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • Καν.(ΕΚ)1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) 1774/2002.
  • Καν.(ΕΕ) αριθ.142/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.
Τροποποιητικοί Κανονισμοί του Καν.142/2011

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας