«Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – SMALL TREASURES OF EUROPE» **** «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης)» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – PDOPGIBASKET» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – TASTE THE PREMIUM» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου - GREAT GATHERINGS» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – ORACANDO» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – FRUIT UP» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – A DROP OF GOLD» **** «ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» **** «3η Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «Ορθή Επανάληψη της Απόφασης αριθμ. 10/5399/09.01.2023: Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(OPERATORS AND CATEGORIES OF ABP PLANTS)
 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  17.03.2023)

 

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

             ΤΟΜΕΑΣ Ι                                                                                          

- Μονάδες που διενεργούν ενδιάμεσες δραστηριότητες και μονάδες αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία η) και θ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

- Μονάδες αποθήκευσης παράγωγων προϊόντων (άρθρο 24, παρ. 1, στοιχείο ι) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

- Μονάδες αποτέφρωσης / συναποτέφρωσης / καύσης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία β), γ)και δ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες αποτέφρωσης
2. Μονάδες συναποτέφρωσης
3. Μονάδες καύσης

ΤΟΜΕΑΣ IV

- Μονάδες μεταποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο α) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 1
2. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 2
3. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 3
   Μονάδες που παράγουν μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη από μη μηρυκαστικά (για χρήση στη διατροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας/πτηνών/χοίρων)

ΤΟΜΕΑΣ V

- Ελαιοχημικές μονάδες (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VΙ

- Μονάδες βιοαερίου (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VΙΙ

- Μονάδες λιπασματοποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VIII

- Μονάδες παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ε) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ IX 

– Μονάδες χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός τροφικής αλυσίδας (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Αίμα, προϊόντα αίματος, ιατρικά βοηθήματα
2. Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών
3. Δορές, δέρματα και τα προϊόντα τους, βυρσοδεψεία
4. Κυνηγετικά τρόπαια, τρόπαια για ταρίχευση και άλλα παρασκευάσματα
5. Μαλλί, τρίχες, τρίχες χοίρων, φτερά, μέρη φτερών και πούπουλα
6. Υποπροϊόντα μελισσοκομίας
7. Οστά, προϊόντα με βάση τα οστά, κέρατα, προϊόντα με βάση τα κέρατα, χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές
8. Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα προϊόντα γάλακτος, πρωτόγαλα, προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα
9. Άλλα

ΤΟΜΕΑΣ X

– Καταχωρημένοι χρήστες ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για ειδικούς σκοπούς όπως αναφέρονται στα άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 2 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Χρήση για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
2. Χρήση σε ζώα ζωολογικών κήπων/ τσίρκων
3. Χρήση σε νεκροφάγα πτηνά
4. Χρήση σε άλλα άγρια ζώα
5. Άλλες ειδικές χρήσεις σίτισης
6. Άλλες χρήσεις

ΤΟΜΕΑΣ XΙ

– Κέντρα συλλογής (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ XΙΙ

– Μονάδες παρασκευής οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο στ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΙΙ

– Άλλοι καταχωρημένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων
1. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά καλλυντικά προϊόντα
2. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα
3. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατρικά βοηθήματα
4. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro
5. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά κτηνιατρικά φάρμακα
6. Εγκαταστάσεις που θέτουν στην αγορά φάρμακα
7. Εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ενδιάμεσα προϊόντα
8. Καταχωρημένοι έμποροι
9. Άλλοι καταχωρημένοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων

 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: