Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 12:50

«Με την οδηγία (ΕΕ) 2019/633, καθορίζονται οι ελάχιστες απαγορευμένες Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και θεσπίζονται οι ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την επιβολή των εν λόγω απαγορεύσεων. Με το Ν. 4792/2021 ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η ανωτέρω οδηγία και θεσπίζονται πρόσθετες διατάξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της». 

 

.Δ/νση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων