« 3η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** « Αποτελέσματα υπομέτρου 6.1, εγκατάσταση Νέων Γεωργών » **** «Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 » **** «Αποστολή έγκρισης χορήγησης αδειών νέων φυτεύσεων έτους 2022» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.» **** «12η Τροποποίηση της αριθμ. απόφασης 593/37447/31.03.2017(ΦΕΚ B’1190) του Υπομέτρου 4.2» **** «Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» **** « Ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)» **** « ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • ΦΕΚ Β'2519/20.05.2022: Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2022.
 • ΦΕΚ Β΄2445/08.06.2021 Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2021.
 • ΦΕΚ Β΄2962/20.07.2020. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2020.
 • ΥΑ 1479/146656(ΦΕΚ Β΄2475/22.06.2020) Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2020.
 • ΥΑ 670/12053(ΦΕΚ Β΄1817/12.05.2020) Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2019.
 • ΥΑ 1706/138552(ΦΕΚ Β΄2392/19.06.2019) Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2019.
 • ΥΑ 225/25290(ΦΕΚ 490 Β΄09.02.2019) Τροποποίηση της 926/39517/06-04-2015 (ΦΕΚ Β' 680) απόφασης σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1307/2013 του Συμβουλίου.
 • ΥΑ 2320/76656/2018(ΦΕΚ 2241 Β'2018) «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2018»
 • ΥΑ 2447/56888/2017(ΦΕΚ 1892 Β΄2017) «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017»
 • ΥΑ 1547/37550/2017 (ΦΕΚ 1230 Β΄2017) «Τροποποίηση της αριθμ.4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης ‹‹Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής  της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση  σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Συμβουλίου»(ΦΕΚ 2269 Β΄2015)».
 • ΥΑ 3423/146098/2016(ΦΕΚ 4311 Β΄2016) «Τροποποίηση της αριθ.926/39517/06.04.15 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‹‹Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση  σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Συμβουλίου»(Β΄680/21.04.15)».
 • ΥΑ 3402/78407/2016(ΦΕΚ 2267 Β΄2016) Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων χυμοποίησης  συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016
 • ΥΑ 4810/110876/13.10.2015(ΦΕΚ 2269 Β΄2015) Συμληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του αρθρου 52 του Κανονισμού(ΕΕ)αριθ.1307/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
 • ΥΑ 926/39517/06.04.2015(ΦΕΚ 680 Β΄2015) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου.
 • Καν.(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου ΕΕL299/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα.
 • Καν.(ΕΚ)543/2011 της Επιτροπής ΕΕL157/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1234/2007 του συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
 • Π.Δ.165/1974 (ΦΕΚ62 Α΄1974) περί ποιοτικού Ελέγχου επί προϊόντων κλάδων τινων Γεωργικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι’ εξαγωγήν.
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ
Ο τομέας του συμπύρηνου ροδάκινου αποτελεί έναν τομέα «κλειδί» για την τοπική οικονομία των περιοχών καλλιέργειας και μεταποίησής του αλλά και για την Εθνική οικονομία γενικότερα.
Την περίοδο 2008-2011 παρατηρήθηκε μία έντονη στροφή των παραγωγών προς τη καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου με αντίστοιχη εκρίζωση των ποικιλιών του συμπύρηνου ροδάκινου, τούτου οφειλόμενου κυρίως στην απογοήτευση των παραγωγών από το μειωμένο εισόδημα που απολάμβαναν και την προσδοκία τους για καλύτερο εισόδημα από τη καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου, δεδομένου ότι κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2009 και 2010 διαμορφώθηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές, οι οποίες όμως παρουσίασαν σημαντική μείωση το 2011.
Άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην προαναφερθείσα στροφή είναι:
 • οι χαμηλές τιμές αγοράς της πρώτης ύλης από τους μεταποιητές, σε συνδυασμό με την περιστασιακή άνοδο των αντιστοίχων του επιτραπέζιου ροδάκινου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 
 • η καθυστερημένη εξόφληση της εμπορικής αξίας της πρώτης ύλης,
 • οι υψηλές κρατήσεις των Οργανώσεων Παραγωγών, μέσω των οποίων διακινήθηκε ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και
 • το υψηλό παραγωγικό κόστος σε σχέση με τη στρεμματική απόδοση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2011 καλλιεργήθηκαν περίπου 129.000 στρ., έκταση μειωμένη κατά 26,52% σε σχέση με την αντίστοιχη καλλιεργηθείσα έκταση του έτους 2010 που ήταν 175.000 στρ. περίπου. Οι εκριζώσεις έφτασαν το 25% περίπου της καλλιεργούμενης έκτασης του έτους 2010, με στροφή κυρίως στην καλλιέργεια επιτραπέζιου ροδάκινου, στο οποίο οι γεωργοί εναπόθεσαν προσδοκίες ότι θα έχει καλύτερες προοπτικές εμπορίας.
Αντίστοιχη ήταν και η μείωση (κατά 9%) της παραγωγής που από 400.000 τόνους περίπου το 2010, ανήλθε σε 366.000 τόνους το 2011.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στοιχεία τεκμαίρεται ότι, οι παραγωγοί προέβησαν σε εκρίζωση αγροτεμαχίων κυρίως χαμηλής παραγωγικότητας (μέση στρεμματική απόδοση 2.285κιλά/στρ. για το έτος 2010, έναντι 2.848κιλά/στρ για το έτος 2011).  Προφανώς σημαντικό ρόλο στην αύξηση της μέσης στρεμματικής απόδοσης έπαιξε και η αναμενομένη αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης που είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητικών φροντίδων από τους παραγωγούς. Επισημαίνεται ότι π.χ. στη Καλιφόρνια των Η.Π.Α. η μέση στρεμματική απόδοση ξεπερνάει σταθερά τους 4 τόνους.
Όμως από την περίοδο 2011-2012 παρατηρούνται νέες φυτεύσεις συμπύρηνου ροδάκινου, τα αποτελέσματα των οποίων θα εμφανιστούν στην παραγωγή τα επόμενα χρόνια, όταν τα νέα δέντρα θα μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Για το 2015, η συγκομιζόμενη ποσότητα προερχόταν από 161.604 στρέμματα (στοιχεία ΔΑΟΚ). 
Η καλλιέργεια του συμπύρηνου ροδάκινου γίνεται κυρίως στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας  και σε μικρότερες εκτάσεις στους νομούς Λάρισας , Φλώρινας  και Πιερίας. 
Με την καλλιέργεια συμπύρηνου ροδάκινου ασχολούνται περίπου 12.000 νοικοκυριά, ενώ οι μόνιμοι και εποχιακοί εργαζόμενοι στον τομέα της μεταποίησης του συμπύρηνου ροδάκινου ανέρχονται σε ετήσια βάση περί τα 10.000 άτομα (1.500 μόνιμοι υπάλληλοι και 8-10.000 εποχιακοί).  
Σήμερα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 26 μεταποιητικές επιχειρήσεις συμπύρηνου ροδάκινου με τζίρο περίπου 350-400.000 ευρώ από τον οποίο το 12-15% αφορά τη χυμοποίηση του συμπύρηνου ροδάκινου.
Τα τελικά προϊόντα στο σύνολό τους (98%) εξάγονται κυρίως προς την Ε.Ε. (ποσοστό 80%) και το εισκομιζόμενο στη χώρα  μας συνάλλαγμα υπερβαίνει τα 250-300 εκατ. € ετησίως.
Η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (Ε.Κ.Ε.) εκπροσωπεί κυρίως τις μεταποιητικές επιχειρήσεις κομπόστας και ελέγχει, μέσω των μελών της το 40% του παγκόσμιου εμπορίου κονσέρβας ροδάκινου. 
Επισημαίνεται ότι 
α) από 01/01/2008 ο τομέας του συμπύρηνου ροδάκινου  εντάχθηκε στο καθεστώς της πλήρους αποδέσμευσης και οι δικαιούχοι παραγωγοί ενισχύονταν σύμφωνα με τα αποκτηθέντα δικαιώματα στο πλαίσιο του καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης.
β) από 1.1.2015, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 52 του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΕ)1307/2013  το συμπύρηνο ροδάκινο που οδηγείται στη χυμοποίηση εντάχθηκε στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης με στόχο τη διατήρηση της παραγωγής.  
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (Ε.Κ.Ε.) Κοπανός Ν. Ημαθίας 
Τηλ: 2332043237
Φαξ: 2332043006
E-mail: eke@delcof.gr

Δ/νση  Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: