« 3η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** « Αποτελέσματα υπομέτρου 6.1, εγκατάσταση Νέων Γεωργών » **** «Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 » **** «Αποστολή έγκρισης χορήγησης αδειών νέων φυτεύσεων έτους 2022» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.» **** «12η Τροποποίηση της αριθμ. απόφασης 593/37447/31.03.2017(ΦΕΚ B’1190) του Υπομέτρου 4.2» **** «Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» **** « Ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)» **** « ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Μέτρου 13 έτους 2021 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
 • Απόφαση αριθμ. 589/65689(ΦΕΚ Β΄1288/18.03.2022): Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης, για την μεταποιητική περίοδο 2022.
 • ΦΕΚ Β΄3477/29.07.2021 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 675/72199/12.03.2021 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2021» (Β’ 1115).
 • Απόφαση αριθμ. 675/72199(ΦΕΚ Β΄1115/22.03.2021): Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης, για την μεταποιητική περίοδο 2021.
 • ΥΑ 506/85447(ΦΕΚ Β΄927/18.03.2020: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα βιομηχανικής τομάτας για το έτος ενίσχυσης 2019.
 • ΥΑ 766/79913/2020(ΦΕΚ Β'906/17.03.2020) «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2020.»
 • ΥΑ 922/56480/2019(ΦΕΚ Β΄1282 15.04.2019) «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2019.»
 • ΥΑ 2462/177621/20.12.2018 «Τροποποίηση της υπ ’ αριθ.925/39512/6-4-2015 (ΦΕΚ Β ΄680)απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52,του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1307/2013 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β'6163/31.12.2018)
 • ΥΑ 1681/49872/2018 «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2018» (ΦΕΚ Β΄1279/10.04.2018)
 • ΥΑ 2495/58078/2017 «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017» (ΦΕΚ 1914 Β΄2017)
 • ΥΑ 1242/30730/2017/Τροποποίηση της αριθ. 4809/110874/13.10.2015(Β΄2269) Υπουργικής Απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής  τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του   Συμβουλίου», όπως ισχύει (ΦΕΚ1013 Β΄2017)
 • ΥΑ 3424/146101/2016/Τροποποίηση της αριθ. 925/39512/06.04.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του  Συμβουλίου» (Β΄680/21.04.2015)» (ΦΕΚ4506 Β΄2016)
 • Διόρθωση Σφάλματος στην αριθ. 3262/74786/2016(ΦΕΚ 2087 Β΄2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοφίμων (ΦΕΚ 2325 Β΄2016)
 • ΥΑ 3262/74786/2016(ΦΕΚ 2087 Β΄2016)"Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.4809/110874/13.10.2015 υπουργική απόφαση(Β΄2269).Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού(ΕΕ)αριθ.1307/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου"
 • YA 2415/56620/16.05.2016(ΦΕΚ 1494 Β' 2016) "Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2016"
 • ΥΑ 808/21885/19.02.2016(ΦΕΚ 487 Β΄2016) Τροποποίηση της υπ' άριθ.4809/110874/13-10-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄2269) "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) υπ'άριθ.1307/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου"
 • ΥΑ 4809/110874/13.10.2015(ΦΕΚ 2269 Β΄ 2015) Συμληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του αρθρου 52 του Κανονισμού(ΕΕ)αριθ.1307/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
 • ΥΑ 925/39512/06.04.2015(ΦΕΚ 680 Β΄ 2015) Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Συμβουλίου.
 • ΚΑΝ (ΕΚ) 1234 /2007 του Συμβουλίου ΕΕL299/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα.
 • ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2011 της Επιτροπής ΕΕL157/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1234/2007 του συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
 • Π.Δ 165/1974 (ΦΕΚ62 Α΄1974) περί ποιοτικού Ελέγχου επί προϊόντων κλάδων τινων Γεωργικών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι’ εξαγωγήν.  
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Ο τομέας παραγωγής τομάτας για μεταποίηση κατείχε περίοπτη θέση μεταξύ των κλάδων της αγροτικής οικονομίας της χώρας, για μια μεγάλη σειρά ετών έως και το έτος 2004, χρονιά που αποτέλεσε αφετηρία συνεχούς πτωτικής πορείας.

Έτσι ενώ το 2004 καλλιεργήθηκαν 183.000 στρέμματα με παραγωγή 1.187.000 τόνους πρώτης ύλης και 237.000 τόνους τελικών προϊόντων, το 2011 κατέληξε να καλλιεργηθεί έκταση μόλις 40.000 στρεμμάτων με παραγωγή 330.000 τόνους σε πρώτη ύλη και 84.000 τόνους σε τελικά προϊόντα. Παράγοντες που επηρέασαν την παραγωγή της βιομηχανικής τομάτας.

Επισημαίνεται ότι η χώρα μας στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών του 2007 αποφάσισε, μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΠΑΣΕΓΕΣ, Ενώσεις Ομάδων Παραγωγών, μεταποιητές κτλ), να διατηρήσει το καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης μέχρι και την 31.12.2010 σε ποσοστό 30% επί της συνολικής συνιστώσας του τομέα της βιομηχανικής τομάτας (αντίστοιχο συνολικό ποσό στρεμματικής ενίσχυσης 10.719.900 €/έτος).
Από 01.01.2011 ίσχυσε το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης (οι παραγωγοί λαμβάνουν ενίσχυση βάση των δικαιωμάτων που έχουν αποκτήσει).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 52 του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΕ)1307/2013 η βιομηχανική τομάτα εντάχθηκε από 01.01.2015 στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης με στόχο τη διατήρηση της παραγωγής.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

minagricmap

Συνδεσεις

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: