«Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – SMALL TREASURES OF EUROPE» **** «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης)» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – PDOPGIBASKET» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – TASTE THE PREMIUM» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου - GREAT GATHERINGS» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – ORACANDO» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – FRUIT UP» **** «Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – A DROP OF GOLD» **** «ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» **** «3η Τροποποίηση της Απόφασης αρθμ. 299/396854/30.12.2022: Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «Ορθή Επανάληψη της Απόφασης αριθμ. 10/5399/09.01.2023: Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1264/158482/28-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 » **** «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1183/143626/14-06-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2 » **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Οι διμερείς σχέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμπνέονται από τις κοινά αποδεκτές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της διεθνούς κοινότητας, καθορίζονται από τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και συμβαδίζουν με τους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΟΣΑ, καθώς και των άλλων διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας.     

Κατά το σχεδιασμό τους λαμβάνονται υπόψη, αφενός οι τεχνικές, διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες του Υπουργείου, όταν αυτό λειτουργεί κυρίως (στις περισσότερες περιπτώσεις) ως «φορέας-δότης» προς την Τρίτη χώρα, κι αφετέρου, οι ανάγκες και τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας, για τα οποία το Υπουργείο εκτιμά ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των στενότερων σχέσεων και της καλής συνεργασίας με τα ομοειδή Υπουργεία των τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, οι διμερείς σχέσεις του Υπουργείου συμβάλλουν αποφασιστικά στην διεύρυνση και προώθηση των εξωτερικών σχέσεων της χώρας, αναδεικνύοντας θέματα της λεγόμενης «χαμηλής διπλωματίας», τα οποία εννοείται ότι περιορίζονται σε αυστηρά τεχνικό-διοικητικό επίπεδο.     

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούνται στόχοι και επιδιώξεις που καταγράφονται σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Η μείωση της φτώχειας, η οικονομική και κοινωνική πρόοδος, η μείωση των ανισοτήτων, η ευημερία των λαών, η αειφορία του περιβάλλοντος, η δημιουργία δίκαιου συστήματος εμπορίου αποτελούν μακρόπνοους στόχους, μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και της δημιουργίας χώρου ελευθερίας και ασφάλειας, του συνόλου σχεδόν της παγκόσμιας κοινότητας και αποτυπώνονται στις διμερείς σχέσεις του Υπουργείου.     

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, στην αμοιβαία μεταφορά δεξιοτήτων, στη διάχυση της τεχνογνωσίας, στη συμμετοχή των γυναικών και των νέων αγροτών, αλλά και στην αναβάθμιση του οικονομικού ρόλου τους στην αγροτική ανάπτυξη, λαμβανομένου υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο της πολιτικής της ΕΕ και της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (D.A.C.).     

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελεί φορέα υλοποίησης δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και υποβάλλει αιτήσεις προγραμμάτων προς το Υπουργείο Εξωτερικών, στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών και αφορούν χώρες προτεραιότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εφόσον τα προτεινόμενα προγράμματα εγκριθούν από το ΥΠΕΞ, οι προβλεπόμενες πιστώσεις μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς υλοποίηση των σχετικών δράσεων.     

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διμερείς σχέσεις του Υπουργείου με τα ομόλογα Υπουργεία τρίτων χωρών, καθώς και η εξέλιξη των τελευταίων κατά την τελευταία δεκαετία.     

Πληροφορίες: Χρυσούλα Θεοδωρίδου, Βάσια Καραθανάση, Γιώργος Τσάμης
Τηλ.: 210 212 5533, 210 212 5535, 210 212 5528

Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: