«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» **** «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή νεοφυών εταιριών στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator Program for start-ups in the field of agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe”» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων 1ης κατάταξης του Μέτρου 22 » **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» **** «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2023» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022» **** « Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022 » **** « Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

  

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Β. Κόκκαλης στο 6ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: Οι δράσεις του ΥπΑΑΤ
για την Κλιματική αλλαγή

Στην ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στην ελληνική γεωργία για την κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, στάθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μιλώντας την Παρασκευή 15.12.2017, στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, «αρχικά πρέπει να διαφυλαχθεί η γεωργική γη από αλλαγή χρήσης. Δευτερευόντως με την αλλαγή των καλλιεργητικών μεθόδων να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και κατά τρίτον με το να καταστήσει τα γεωργικά εδάφη αποθήκες άνθρακα με την ενσωμάτωση σε αυτά οργανικής ουσίας".

Ο κ. Κόκκαλης έκανε εκτενή αναφορά στην Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, κυρίως στη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με το οποίο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εξήγησε ότι «με την ευθύνη του συντονισμού να ανήκει στο Εθνικό Συμβούλιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το Υπουργείο θα αναλάβει σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ, δράση προκειμένου:

 • Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία και τη διάδοσή τους στους επαγγελματίες του αγροτικού χώρου.
 • Να ενισχυθεί η έρευνα στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ κλιματικής αλλαγής και της φυσιολογίας φυτών και ζώων καθώς και των παθογόνων και παρασίτων.
 • Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο καταγραφής φυτοπαθογόνων οργανισμών, εντόμων και ζιζανίων, παρατηρητήριο καταγραφής επιπέδων επάρκειας επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων και παρατηρητήριο απειλούμενων ειδών.
 • Να ληφθούν μέτρα για την προσαρμογή της κτηνοτροφίας στις νέες συνθήκες, με αλλαγή των συστημάτων εκτροφής και σταβλισμού και την αντιμετώπιση νέων ζωονόσων.
 • Να ληφθούν μέτρα για την αειφόρο διαχείριση των εδαφών όπως: προστασία από τη διάβρωση, αποφυγή αλάτωσης, αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών.

Ειδικά για το τελευταίο αυτή τη στιγμή γίνονται εντατικές εργασίες για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την κατά το δυνατό μεγαλύτερη εκτροπή βιοαποβλήτων προς την κομποστοποίηση και τη διάθεσή τους στη γεωργία. Επεξεργαζόμαστε μαζί με το ΥΠΕΝ δυο σχέδια ΚΥΑ: ένα για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών και ένα για τη διάθεση ιλύος αστικών λυμάτων. Θα ακολουθήσει η έκδοση ΚΥΑ για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας που θα περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις διάθεσης του χωνεύματος των μονάδων βιοαερίου στη γεωργία.

 • Να ληφθούν μέτρα αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων με τον περιορισμό των υδροβόρων καλλιεργειών, τον εξορθολογισμό της άρδευσης, την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων συστημάτων άρδευσης, την ελαχιστοποίηση των απωλειών αρδευτικού νερού και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών στην κατεύθυνση της καλλιέργειας φυτών προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες που η κλιματική αλλαγή δημιουργεί. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετηθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 η μοριοδότηση αγροτών που καλλιεργούν τέτοια φυτά, ούτος ώστε κατά προτεραιότητα αυτοί να εντάσσονται στις δράσεις του. Στο σημείο αυτό συνέδραμε και η Υπηρεσία μας με τη δημιουργία καταλόγου των καλλιεργειών του ΟΣΔΕ που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, τον οποίο και παρέδωσε στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ.

 • Να ληφθούν μέτρα για την αειφόρο διαχείριση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα και τους βοσκότοπους, με έμφαση στην προστασία και διατήρηση φυτογενετικών πόρων σε τράπεζες γενετικού υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο μας έχει κάνει ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσει επιτέλους η τράπεζα γενετικού υλικού που έχει φτιαχτεί στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μένει για χρόνια αδρανής. Συγκεκριμένα, η τράπεζα έχει μεταβιβαστεί στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει.

 • Να ληφθούν μέτρα ανακούφισης για την αποζημίωση των αγροτών που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή με επέκταση της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν καλύπτονται σήμερα, όπως ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία ή πλημμύρες.
 • Να θεσμοθετηθούν μέτρα για την αειφορική διαχείριση των αλιευτικών πόρων και μέτρα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων «εισβολέων». Να χαρτογραφηθεί τη μετακίνηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ιχθυοπληθυσμών. Να αντικατασταθεί το διαχειριστικό αλιευτικό σύστημα με νέο που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα θα είναι αποδεκτό από τους αλιείς.

Σε ότι αφορά τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο ώστε να καταστεί δυνατή η μετατόπιση υφιστάμενων μονάδων σε θέσεις μικρότερης τρωτότητας εφόσον χρειαστεί, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον καταστροφές μονάδων από ακραία καιρικά φαινόμενα ή για να αντιμετωπιστεί πιθανή αύξηση της στάθμης της θάλασσας.

Το Σάββατο 16.12. ο Β. Κόκκαλης στα πλαίσια των συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς τις ευρύτερης περιοχής, επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βασιλικών συνοδευόμενος από τον βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Γ. Λαζαρίδη. Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, κυρίως, για τις παράνομες ελληνοποιήσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και τα αρδευτικά έργα που είναι αναγκαία να πραγματοποιηθούν. Ο κ. Κόκκαλης, δήλωσε ότι: «Ακούμε με προσοχή όλα τα αιτήματα και έχουμε τη διάθεση να εξετάσουμε και να δώσουμε λύσεις στα θέματα σας. Για μια ακόμη φορά θα επαναλάβω πως ο πρωτογενής τομέας είναι για την κυβέρνηση μας η αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη και ευημερία».

 

foto typos191217b

 

foto typos191217b 2

 

foto typos191217b 1

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: