Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 1. Καταγραφή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2538/23216/12.03.12) (08.03.2013)
 2. Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων-Αναφορά συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας(2174/24762/01.03.12) (08.03.2013)
 3. Διαδικασία Ελέγχου Παραγωγού-Χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων (03.08.2018)
 4. Διασύνδεση ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης και ελέγχων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (02.10.2012)
Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 1. Κατευθυντήρια οδηγία διενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης (3316/36486/28.03.12) (08.03.2013)
 2. Τροποποίηση της Κατευθυντήριας οδηγίας 3316/36486/28-3-2012 για τη διενέργεια δειγματοληψίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης (17.02.2017)
 3. Διασύνδεση αυτοελέγχων επιχειρήσεων τροφίμων και επίσημων ελέγχων στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (3317/36487/28.03.12) (08.03.2013)
 4. Διαδικασίες σχετικά με τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, πάνω και μέσα σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης (Εγκύκλιος 45181/113271/18-04-2024) (18.04.2024)
 5. Εκτίμηση βαθμού διατροφικής επικινδυνότητας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων -Εφαρμογή αναθεώρησης 3 του μοντέλου πρόσληψης υπολειμμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων
Εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 1. Προεδρικό Διάταγμα εμπορίας (ΦΕΚ Α251/18.11.13) (22.11.2013)
 2. Εγκύκλιος διαδικασίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θέματα λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
 3. Απασχόληση υπεύθυνου για την εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (γεωργικών φαρμάκων) (7915/87546/12.07.13) (12.07.2013)
 4. Διαδικασίες αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης των υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ανάκλησης του πιστοποιητικού κατάρτισής τους (20.08.2013)
 5. Διαδικασία ελέγχου γεωργικών φαρμάκων
 6. Παράταση άσκησης εμπορίας σε όσους ήδη ασκούσαν την εμπορία πρίν την έναρξη ισχύος του ν.4036/2012
Διαφήμιση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 1. Κατευθυντήρια Οδηγία Ελέγχου Διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (04.12.2012)
 2. Επιτρεπόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλες ρυθμίσεις” (Υ.Α. 10042/100536/01.10.2012 – ΦΕΚ Β΄2754)
Σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εγγυημένη σύνθεση - ετικέτα)
 1. Διαδικασία ελέγχου (ΚΥΑ 1/32/02.01.15 ΦΕΚ Β΄26)
 2. Τεχνικές διαδικασίες για τον χημικό έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χημικού ελέγχου των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 3. Δελτίο δειγματοληψίας
 4. Πρωτόκολλο δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 5. Έκθεση ελέγχου συσκευασίας / ετικέτας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Βιομηχανίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 1. Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων (334/3099/10.01.13  ΦΕΚ Β132/29.01.13) (08.03.2013)
 2. Διαδικασία επιθεώρησης παραγωγής, αποθήκευσης ή μετακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στερούμενης άδειας διάθεσης στην αγορά στη χώρα μας , που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα (10211/102084/04.10.12 ΦΕΚ Β2814/17.10.12) (08.03.2013)
Μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 1. Αναγνώριση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (11.01.2018)
 2. Ενημέρωση παραγωγών για την αντιμετώπιση των παράνομων γεωργικών φαρμάκων
 3. Έντυπο οδηγιών αναγνώρισης και καταγγελίας παράνομων γεωργικών φαρμάκων
 4. Εντολή ελέγχου για διερεύνηση καταγγελίας για παράνομο φυτοπροστατευτικό προϊόν
 5. Εντολή ελέγχου για διερεύνηση καταγγελίας για παράνομο φυτοπροστατευτικό προϊόν (14.07.2017)
 6. Ad-hoc μελέτη σχετικά με το εμπόριο παράνομων και παραποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε.
Έντυπα ελέγχου
 1. Έκθεση Ελέγχου (γενική)
 2. Έντυπο δειγματοληψίας υπολειμμάτων (για χρήση έως 31.12.2023)
 3. Έντυπο δειγματοληψίας υπολειμμάτων (για χρήση από 01.01.2024)
 4. Έκθεση Ελέγχου Παραγωγού – Χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 5. Έντυπο Ελέγχου Παραγωγού – Χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 6. Πληροφοριακό Δελτίο Δείγματος Φυτικών Ιστών
 7. Πληροφοριακό Δελτίο Δείγματος Ψεκαστικού Διαλύματος
 8. Πληροφοριακό Δελτίο Δείγματος Εδάφους
 9. Έκθεση Ελέγχου Διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 10. Πρακτικό Δέσμευσης Διαφημιστικού Υλικού
 11. Ετήσια Αξιολόγηση Ελέγχων Παραγωγών-Χρηστών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
 12. Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση Ελέγχων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 13. Αποδεικτικό Επίδοσης Εγγράφων
 14. Ετήσιος Απολογισμός Ελέγχων
 15. Έντυπο Επιτόπιου Ελέγχου Καταστήματος Εμπορίας
 16. Έκθεση Ελέγχου Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
 17. Έντυπο Επιτόπιου Ελέγχου Εμπορίας γφ
 18. Έντυπο Ελέγχου Ηλεκτρονικής Εμπορίας γφ
 19. Πρακτικό Δέσμευσης ή Κατάσχεσης
 20. Έκθεση Σφράγισης
 21. Έκθεση Αποσφράγισης
 22. Ετήσια Αξιολόγηση Ελέγχων Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

 

Σχετικές Αναρτήσεις