Φυτοπροστασία

Νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία 09-03-2023
Σύσταση επιτροπής ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων 16-02-2023
Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας 10-01-2023
Εναρμονισμένοι Δείκτες Κινδύνου 2011 – 2021 30-08-2022
Νομικό Πλαίσιο 23-09-2020
Νέα Κοινοτική Νομοθεσία 13-12-2019
Παράβολα Βιοκτόνων 27-11-2019
Παράβολα φυτοπροστατευτικών προϊόντων 15-11-2019
Α. Νομοθεσία 16-10-2019
Β. Εθνικός Κατάλογος Μακρο-οργανισμών 16-10-2019
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 04-09-2019
ΣΤ. Επικοινωνία για Πληροφορίες 22-05-2019
Ζ. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 15-01-2019
Γ. Εθνικός Κατάλογος Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς 11-12-2018
Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2017 06-06-2018
Διαδικασία ελέγχου ετικέτας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 05-01-2018
Φυτοϋγειονομικές Απαιτήσεις Τρίτων Χωρών 10-10-2017
Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία 03-10-2017
Δηλητηριασμένα δολώματα με γεωργικά φάρμακα 11-11-2016
Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2016 01-11-2016