Αποφάσεις Ένταξης

  • Απόφαση 690/146383/15.05.2023: Ένταξης της Πράξης «Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς αχλαδιών, καπνού, κρόκου, σπαραγγιών, κορινθιακής σταφίδας και μελιού σε όλη την Επικράτεια με βάση την υπό στοιχεία 2023/C101/03 (C101/17.03.2023) Ανακοίνωση της Ε.Ε. Προσωρινό Πλαίσιο.» με Κωδικό ΟΠΣ 5216960 στο «TΠΑ ΥΠΑΑΤ - Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025».
  • Απόφαση 491/110697/10.04.2023: Ένταξης της Πράξης «Χορήγηση ενίσχυσης σε παραγωγούς μήλων και καστάνων σε όλη την Επικράτεια με βάση την υπό στοιχεία 2022/C 426/01 (C 426/9.11.2022) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» με Κωδικό ΟΠΣ 5210735 στο «TΠΑ ΥΠΑΑΤ - Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025».
  • Απόφαση 159/44860/13.02.2023: Ένταξης είκοσι (20) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Απόφαση 161/44924/13.02.2023: Ένταξης ενός (1) μεταφερόμενου έργου του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Απόφαση 160/44908/13.02.2023: Ένταξης τριών (3) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Απόφαση 162/44944/13.02.2023: Ένταξης τριών (3) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δ/νση Προγραμματισμού & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Σχετικές Αναρτήσεις