« Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** « 7η Τροποποιητική Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** « Τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9» **** «ΥΑ 3148(ΦΕΚ B' 5873/18.11.2022): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22» **** «Καθεστώς αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023» **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** « Από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ αλιείας ερυθρού τόνου (BFT)» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** « 4η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Η Υπηρεσία μας εκδίδει, κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο έμπορο ή αγρότη και κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εθνική έγκριση τύπου για διαξονικούς γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά γεωργικά μηχανήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους, προκειμένου αυτά κατόπιν να αποκτήσουν το δικαίωμα ταξινόμησης, απογραφής (χορήγησης άδειας κυκλοφορίας) στις κατά τόπους αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.


Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εισαγωγέων εμπόρων καθώς και των αγροτών, ως προς τους εγκεκριμένους τύπους γεωργικών ελκυστήρων, και της διευκόλυνσης των Περιφερειακών υπηρεσιών που ελέγχουν τους γεωργικούς ελκυστήρες προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου ταξινόμησης ή άδειας κυκλοφορίας, είναι πλέον διαθέσιμο ηλεκτρονικά το αρχείο των εγκεκριμένων τύπων των γεωργικών ελκυστήρων από την υπηρεσία μας, η ενημέρωση του οποίου θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Το αρχείο είναι σε μορφή Excel και κάθε φύλλο εργασίας του Excel αντιστοιχεί σε  συγκεκριμένο τύπο (μάρκα) διαξονικού ελκυστήρα.
 • Ένας τύπος ελκυστήρα (εμπορική ονομασία) μπορεί να επαναλαμβάνεται 2, 3 ή και περισσότερες φορές, λόγω του ότι έχει υποστεί επεκτάσεις, οι οποίες    αναφέρονται κάθε φορά σύμφωνα με την  ημερομηνία της απόφασης έγκρισης από την υπηρεσία μας (η παράθεση των ελκυστήρων έχει γίνει ημερολογιακά από τις παλαιότερες αποφάσεις προς τις νεότερες με κάποιες τυχόν μικρές αποκλίσεις ως προς την ημερολογιακή σειρά).
 • Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η εμπορική ονομασία του ελκυστήρα και μέσα σε παρένθεση ο εργοστασιακός τύπος. Στην δεύτερη στήλη είναι η ισχύς του κινητήρα σε ίππους (ή του δυναμοδότη οπότε συμβολίζεται με (Δ)). Στην τρίτη στήλη είναι ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης έγκρισης τύπου και μέσα σε παρένθεση η σήμανση του ελκυστήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία. Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται ο τύπος του κινητήρα. Στην τελευταία στήλη υπάρχει η σήμανση του κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών (κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας). Η τέταρτη και πέμπτη στήλη είναι συμπληρωμένες μετά τις 6-6-2001, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νομοθεσίας περί κινητήρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 • Στο αρχείο αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένου τύπου διατάξεις προστασίας (θάλαμος, πλαίσιο, αψίδα), προϋπόθεση αναγκαία για την χορήγηση δελτίου ταξινόμησης σε διαξονικό γεωρ. ελκυστήρα καθώς και άδειας κυκλοφορίας.

Εξαιρούνται οι εγκεκριμένοι τύποι ελκυστήρων με αποφάσεις έγκρισης μετά τη 1-1-2011, καθώς στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται και η ανάλογη διάταξη προστασίας.

 • Από 1-1-2011 υπάρχει και στήλη στην οποία καταγράφεται ο αριθμός ανάρτησης στο διαδίκτυο (ΑΔΑ) της κάθε απόφασης για τη δυνατότητα εξεύρεσης της και μέσω διαδικτύου.
 • Από 1-1-2013 το αρχείο των εγκεκριμένων τύπων ελκυστήρων έχει τροποποιηθεί ως προς τη μορφή του, για την καλύτερη αναζήτηση και ταξινόμηση των εγγραφών, και περιλαμβάνει τους τύπους των ελκυστήρων που έχουν εγκριθεί από 1-1-2013.
  Το προηγούμενο αρχείο, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο, περιλαμβάνει όλους τους τύπους ελκυστήρων που έχουν εγκριθεί μέχρι τις 31-12-2012.

Η αναζήτηση των εγκεκριμένων τύπων ελκυστήρων θα γίνεται και στα δύο αναρτημένα αρχεία.

(Τελευταία ενημέρωση 28.11.2022 )
Να σημειωθεί ότι υπάρχει πάντα η περίπτωση ανθρώπινου λάθους σε κάποιο από τα στοιχεία του αρχείου, και παρακαλούμε να μας τα επισημάνετε εφόσον τα εντοπίσετε. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με κάποιο δεδομένο του αρχείου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων

 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: