Εγκεκριμένοι Τύποι Ελκυστήρων

Η Υπηρεσία μας εκδίδει, κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο έμπορο ή αγρότη και κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εθνική έγκριση τύπου για διαξονικούς γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά γεωργικά μηχανήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους, προκειμένου αυτά κατόπιν να αποκτήσουν το δικαίωμα ταξινόμησης, απογραφής (χορήγησης άδειας κυκλοφορίας) στις κατά τόπους αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.


Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εισαγωγέων εμπόρων καθώς και των αγροτών, ως προς τους εγκεκριμένους τύπους γεωργικών ελκυστήρων, και της διευκόλυνσης των Περιφερειακών υπηρεσιών που ελέγχουν τους γεωργικούς ελκυστήρες προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου ταξινόμησης ή άδειας κυκλοφορίας, είναι πλέον διαθέσιμο ηλεκτρονικά το αρχείο των εγκεκριμένων τύπων των γεωργικών ελκυστήρων από την υπηρεσία μας, η ενημέρωση του οποίου θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • Το αρχείο είναι σε μορφή Excel και κάθε φύλλο εργασίας του Excel αντιστοιχεί σε  συγκεκριμένο τύπο (μάρκα) διαξονικού ελκυστήρα.
  • Ένας τύπος ελκυστήρα (εμπορική ονομασία) μπορεί να επαναλαμβάνεται 2, 3 ή και περισσότερες φορές, λόγω του ότι έχει υποστεί επεκτάσεις, οι οποίες    αναφέρονται κάθε φορά σύμφωνα με την  ημερομηνία της απόφασης έγκρισης από την υπηρεσία μας (η παράθεση των ελκυστήρων έχει γίνει ημερολογιακά από τις παλαιότερες αποφάσεις προς τις νεότερες με κάποιες τυχόν μικρές αποκλίσεις ως προς την ημερολογιακή σειρά).
  • Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η εμπορική ονομασία του ελκυστήρα και μέσα σε παρένθεση ο εργοστασιακός τύπος. Στην δεύτερη στήλη είναι η ισχύς του κινητήρα σε ίππους (ή του δυναμοδότη οπότε συμβολίζεται με (Δ)). Στην τρίτη στήλη είναι ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης έγκρισης τύπου και μέσα σε παρένθεση η σήμανση του ελκυστήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία. Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται ο τύπος του κινητήρα. Στην τελευταία στήλη υπάρχει η σήμανση του κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών (κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας). Η τέταρτη και πέμπτη στήλη είναι συμπληρωμένες μετά τις 6-6-2001, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νομοθεσίας περί κινητήρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
  • Στο αρχείο αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένου τύπου διατάξεις προστασίας (θάλαμος, πλαίσιο, αψίδα), προϋπόθεση αναγκαία για την χορήγηση δελτίου ταξινόμησης σε διαξονικό γεωρ. ελκυστήρα καθώς και άδειας κυκλοφορίας.

Εξαιρούνται οι εγκεκριμένοι τύποι ελκυστήρων με αποφάσεις έγκρισης μετά τη 1-1-2011, καθώς στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται και η ανάλογη διάταξη προστασίας.

  • Από 1-1-2011 υπάρχει και στήλη στην οποία καταγράφεται ο αριθμός ανάρτησης στο διαδίκτυο (ΑΔΑ) της κάθε απόφασης για τη δυνατότητα εξεύρεσης της και μέσω διαδικτύου.
  • Από 1-1-2013 το αρχείο των εγκεκριμένων τύπων ελκυστήρων έχει τροποποιηθεί ως προς τη μορφή του, για την καλύτερη αναζήτηση και ταξινόμηση των εγγραφών, και περιλαμβάνει τους τύπους των ελκυστήρων που έχουν εγκριθεί από 1-1-2013.
    Το προηγούμενο αρχείο, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο, περιλαμβάνει όλους τους τύπους ελκυστήρων που έχουν εγκριθεί μέχρι τις 31-12-2012.

Η αναζήτηση των εγκεκριμένων τύπων ελκυστήρων θα γίνεται και στα δύο αναρτημένα αρχεία.

(Τελευταία ενημέρωση 05.07.2023 )
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα παραπάνω αρχεία παρέχονται μόνο ως βοηθητικό εργαλείο αναζήτησης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις εγκρίσεων τύπου και τα αναφερόμενα σε αυτές στοιχεία, που αναρτώνται και είναι διαθέσιμες στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑτου ΥΠΑΑΤ. Καθώς πάντα υπάρχει η περίπτωση ανθρώπινου λάθους στις καταχωρήσεις, παρακαλούμε να μας επισημάνετε τυχόν σφάλματα ή παραλήψεις που ενδεχομένως εντοπίσετε στα σχετικά αρχεία.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων

 

Σχετικές Αναρτήσεις