« Εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 » **** « 7η Τροποποιητική Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** « Τροποποιητικές Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 » **** «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)» **** «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΤΟΥΣ 2022» **** «4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9» **** «ΥΑ 3148(ΦΕΚ B' 5873/18.11.2022): Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22» **** «Καθεστώς αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023» **** «3η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.2 » **** «6η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1» **** « Από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ αλιείας ερυθρού τόνου (BFT)» **** «Οδηγίες σχετικά με παρεκκλίσεις από ΚΓΠΚ 7 και ΚΓΠΚ 8 για το 2023» **** « 4η Τροποποίηση Απόφασης για Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022 » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Αφορά μόνο τους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες ως οχήματα και τους κινητήρες που φέρουν ως προς τις εκπομπές ρύπων.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΘΕΜΑ

1

74/150/ΕΟΚ

4 Μαρτίου 1974

K.Y.A. 259987/1-6-84

ΦΕΚ  377/Β/12-06-84

Έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών ελκυστήρων.

2

2001/3/ ΕΚ

8 Ιανουαρίου 2001

K.Y.A. 8669/27-1-03

ΦΕΚ  179/Β/19-02-03

Προσαρμογή της 74/150/ΕΟΚ.

Κατηγορίες ελκυστήρων (Τ123,Τ4).

3

2003/37/ΕΚ

9 Ιουλίου 2003

Κ.Υ.Α. 12521/A20/2014/4-8-05

ΦΕΚ  1198/Β/30-08-05

Κατάργηση της 74/150/ΕΟΚ.

Έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, ρυμουλκουμένων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων.

4

2005/67

18 Οκτωβρίου 2005

Κ.Υ.Α.  9922/A20/1495/13-4-06

ΦΕΚ  665/Β/29-5-06

Τροποποίηση της 2003/37/ΕΚ.

Κωδικοποίηση δοκιμών διατάξεων προστασίας.

Ζώνες

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΜΗ ΟΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (π.χ. θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.λ.π.)

1

97/68/EK

16 Δεκεμβρίου 1997

Κ.Υ.Α.

 Δ13ε/9321/1-10-98

ΦΕΚ  1218/Β/30-11-98

Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητή-

ρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.

2

2001/63/ΕΚ

17 Αυγούστου 2001

Κ.Υ.Α. Δ13ε/4056/7-5-03

ΦΕΚ  592/Β/14-05-03

και

ΦΕΚ  53/Β/24-01-07

Προσαρμογή της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

Oρισμός της ΔΑΕΕ και ΜΕ  για τα αγροτικά

3

2002/88/EK

9 Δεκεμβρίου 2002

Κ.Υ.Α. Δ13/0/121/4-1-07

ΦΕΚ  53/Β/24-01-07

Τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

Κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα

Κλάσεις κινητήρων (S, H, N).

4

2004/26/EK

21 Απριλίου 2004

Κ.Υ.Α. Δ13/0/121/4-1-07

ΦΕΚ  53/Β/24-01-07

Τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ.

Κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Πρόγραμμα ευελιξίας.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1

2000/25/ ΕΚ

22 Μαΐου 2000

Κ.Υ.Α. 11627/4-5-01

ΦΕΚ  715/Β/8-6-01

 

KYA A20 402/43554/6-4-2012

Τροποποίηση της 74/150/ΕΟΚ.

Μέτρα κατά των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών. από κινητήρες γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων.

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 11627/4-5-2001

2

2005/13

21 Φεβρουαρίου 2005

Κ.Υ.Α. 13845/13-10-06

ΦΕΚ  1569/Β/26-10-06

Τροποποίηση της 2000/25 και 2003/37.

Εισαγωγή νέων Φάσεων ΙΙΙΑ,ΙΙΙΒ,IV.

Πρόγραμμα ευελιξίας.

Εθνική  Νομοθεσία
Εγκύκλιος οικ.11722/Ε1/2604/1-11-2011 με θέμα: "Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης τύπου σε καινούργια αγροτικά μηχανήματα (πλην γεωργικών ελκυστήρων)".
Απόφαση αρ. 14924/Γ3Β/3789 (Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09) με θέμα: "Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 2231/31.12.2010)

Απόφαση αρ. 11337/Γ3Β/2365 με θέμα: "Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 1146/12.06.2009)

Απόφαση αρ. 11338/Γ4/2366 με θέμα: "Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 1156/15.06.2009)

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων

 

Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

dark blue el311218

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνδεσεις

minagricmap

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

  • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
  • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
  • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
  • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: