«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης ) έως τις 30 Ιουνίου 2023 καθώς με τη συνημμένη απόφαση πήρε παράταση» **** «Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων υλοποίησης παρεμβάσεων στήριξης του τομέα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 2027.» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης Υποβολής Μεταβιβάσεων αφορά στη 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.09» **** «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Αξιολογητών για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υλοποίηση της Δράσης "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027» **** «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: - υποέργο 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»» **** «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της Ετήσιας Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09» **** «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας » **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo) » **** « Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων» **** ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ» **** «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»
Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος

 

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 2016/2031, τον Καν.(ΕΕ) 2017/625, το Π.Δ. 37/10-6-2021 (Α 94) και την με αριθ. 12681/352685/16-12-2021 (Β 5931) ΚΥΑ, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα και στην επικράτεια της Ένωσης .

Οι Αρμόδιες αρχές φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Χώρας σύμφωνα με το Π.Δ. 37/10-6-2021 (Α 94) και με την αριθ. 12681/352685/16-12-2021 (Β 5931) ΚΥΑ είναι οι κάτωθι  : 

 • Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 • Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και
 • Οι Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στους συνοριακούς σταθμούς φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Χώρας, στα εγκεκριμένα σημεία ελέγχου για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα εξαγόμενα και διακινούμενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ένωσης και εντός της Χώρας. 

Ειδικότερα ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Εγγραφή στο Επίσημο Μητρώο επαγγελματιών των εισαγωγέων, διακινητών, παραγωγών και εξαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 καθώς στο άρθρο 6 του Π.Δ. 37/10-6-21 (Α 94), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρ. 3 του ίδιου κανονισμού.
 • Επισκοπήσεις (surveys) για την διαπίστωση της παρουσίας ή μη ορισμένων επιβλαβών οργανισμών.
 • Λήψη επίσημων μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.
 • Ελέγχους για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων .
 • Ελέγχους για την έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας .
 • Ελέγχους στην εσωτερική αγορά .

Οι κυριότερες απαιτήσεις στον τομέα της φυτοϋγείας όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία είναι οι κάτωθι :

 • Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, προκειμένου να διακινηθούν εντός της χώρας και στην επικράτεια της Ένωσης, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIII και κατά περίπτωση στο Παράρτημα XIV του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2019/2072 καθώς και σε εκτελεστικές αποφάσεις επειγόντων μέτρων της Ένωσης .
 • Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που κατάγονται από τρίτες Χώρες και τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙ, Μέρος Α & Β και κατά περίπτωση στο Παράρτημα ΧΙΙ του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2019/2072, προκειμένου να εισαχθούν στη Χώρα μας και στην επικράτεια της Ένωσης  απαιτείται να συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.
 • Τα εξαγόμενα σε Τρίτες Χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας εφόσον απαιτείται από τη Χώρα προορισμού, το οποίο πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής.
 • Οι διακινούμενες πατάτες θα πρέπει να φέρουν επί της συσκευασίας τον αριθμό φυτοϋγειονομικού μητρώου του παραγωγού ή συσκευαστή.
 • Όλα τα ξύλινα μέσα που συνοδεύουν φορτία που εισάγονται στη χώρα ή εξάγονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISΡΜ 15.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις Αρμόδιες Υπηρεσίες Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Χώρας ή στο Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Λ. Συγγρού 150, 17176 Καλλιθέα, Τηλ.: 2109287232-35, Ε-mail: )

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 

minagricmap

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες "1540" υπηρεσίες είναι:

 • Απάντηση Εκπροσώπου του Υπουργείου.
 • Η ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (απαιτείται ταυτοποίηση του Δικαιούχου με Α.Φ.Μ. και τα 4 τελευταία ψηφία της Αστ. Ταυτότητας)
 • Καταγγελίες που αφορούν στην προέλευση κρέατος
 • Η ενημέρωση για τα Ελληνικά Τρόφιμα
 • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: