Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος

Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος

  

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 2016/2031, τον Καν.(ΕΕ) 2017/625, το Π.Δ. 37/10-6-2021 (Α 94) και την με αριθ. 12681/352685/16-12-2021 (Β 5931) ΚΥΑ, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα και στην επικράτεια της Ένωσης .

Οι Αρμόδιες αρχές φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Χώρας σύμφωνα με το Π.Δ. 37/10-6-2021 (Α 94) και με την αριθ. 12681/352685/16-12-2021 (Β 5931) ΚΥΑ είναι οι κάτωθι  : 

 • Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων,
 • Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
 • Οι Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στους συνοριακούς σταθμούς φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Χώρας, στα εγκεκριμένα σημεία ελέγχου για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα εξαγόμενα και διακινούμενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ένωσης και εντός της Χώρας.

Ειδικότερα ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Εγγραφή στο Επίσημο Μητρώο επαγγελματιών των εισαγωγέων, διακινητών, παραγωγών και εξαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 καθώς στο άρθρο 6 του Π.Δ. 37/10-6-21 (Α 94), με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρ. 3 του ίδιου κανονισμού.
 • Επισκοπήσεις (surveys) για την διαπίστωση της παρουσίας ή μη ορισμένων επιβλαβών οργανισμών.
 • Λήψη επίσημων μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.
 • Ελέγχους για την έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων.
 • Ελέγχους για την έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας.
 • Ελέγχους στην εσωτερική αγορά.

Οι κυριότερες απαιτήσεις στον τομέα της φυτοϋγείας όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία είναι οι κάτωθι:

 • Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, προκειμένου να διακινηθούν εντός της χώρας και στην επικράτεια της Ένωσης, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIII και κατά περίπτωση στο Παράρτημα XIV του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2019/2072 καθώς και σε εκτελεστικές αποφάσεις επειγόντων μέτρων της Ένωσης.
 • Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που κατάγονται από τρίτες Χώρες και τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙ, Μέρος Α & Β και κατά περίπτωση στο Παράρτημα ΧΙΙ του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2019/2072, προκειμένου να εισαχθούν στη Χώρα μας και στην επικράτεια της Ένωσης  απαιτείται να συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.
 • Τα εξαγόμενα σε Τρίτες Χώρες φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα συνοδεύονται με Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας εφόσον απαιτείται από τη Χώρα προορισμού, το οποίο πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής.
 • Οι διακινούμενες πατάτες θα πρέπει να φέρουν επί της συσκευασίας τον αριθμό φυτοϋγειονομικού μητρώου του παραγωγού ή συσκευαστή.
 • Όλα τα ξύλινα μέσα που συνοδεύουν φορτία που εισάγονται στη χώρα ή εξάγονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISΡΜ 15.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις Αρμόδιες Υπηρεσίες Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Χώρας ή στο Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Λ. Συγγρού 150, 17176 Καλλιθέα, Τηλ.: 2109287232-35, Ε-mail: )

 • ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • ΝΕΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
 • ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)
 • ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (new/ 16.08.2023)
 • ΝΕΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (new/ 12.01.2024)
 • ΠΑΡΑΒΟΛΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ (26.11.2014)
 • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (new/ 02.05.2023)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (THIRD COUNTRY IMPORTS)
 • ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
 • ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ε.Ε
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISPM15 TOY FAO (19.02.2024)
 • QUANTIFICATION OF THE ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACTS OF INTRODUCING MANDATORY TREATMENT REQUIREMENTS FOR WOOD PACKAGING MATERIAL CIRCULATING INSIDE THE EUROPEAN UNION -FINAL REPORT (ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΞΜΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε)-TΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)  (05/12/2012)
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής