Ευρωπαική νομική επικαιρότητα 4

minagricmap

Government Links

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Useful Infromation


1540 Farmers Call Center 


The telephone number "1540" s an automatic telephone service system that is interfacing with the information systems of the Ministry and provides automated answering services.

The currently available "1540" services are:

  • Reply of the Ministry Representative.
  • The update on the single payment payments OPEKEPE (requires identification of the Beneficiary with VAT and the last 4 digits of the Farmer's Identity)
  • Complaints relating to the origin of meat.
  • Information on Greek Food
  • Information about available digital services of the Hellenic Ministry of Rrural Development anf Foods

Contact Us

 

Hellenic Ministry of Rural Development and Food |

Address: 2 Acharnon,Athens, 101 76, Greece, |

Call Center: +30 (210) 212-4000 |  

Farmers Call Center: 1540 | email:  |

 

The address of Dir of e-Government and Informatics is: Acharnon 381 & Destouni 2,

Postcode.: 111 43, Athens.

 

 

 

Social Media

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το email |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

 

 

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: