Πληροφορίες για Επενδύσεις

Άξονας 3

«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» 

Ο Άξονας 3 του ΠΑΑ αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (κυρίως ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές) και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Οι δράσεις του στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Ο Άξονας 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:  

311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»  
      Ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις:

 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι  γευσιγνωσίας).
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και βιοτεχνικών μονάδων.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.
 • Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.  

312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» 
      Ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις:

 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
 • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.
 • Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
 • Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.  

313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»  
     Ενισχύονται : 
α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:

 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης).
 • Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων.
 • Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.
 • Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού:  

 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.  
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.  
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού. 
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, κλπ).
 • Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.  

321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
 Ενισχύονται :

 • Έργα υποδομής μικρής κλίμακας, όπως: μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.
 • Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης.

322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»
Ενισχύονται:

 • Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων (όπως διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων).
 • Παρεμβάσεις αποκατάστασης κτιρίων για κοινωφελή χρήση.
 • Παρεμβάσεις αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισμάτων.Οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να προβλέπονται σε σχετική μελέτη αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού.

323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

Ενισχύονται παρεμβάσεις σχετικές με:

 • Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση-σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
 • Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμισης τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη).
 • Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια).
 • Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) με την προϋπόθεση να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα.
 • Μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική, αγροτική, πολιτιστική κληρονομιά.
 • Τοπικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής καθώς και με την γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα.

Πληροφορίες :ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λεωφ. Αθηνών 56, 10441 Αθήνα 
Τηλ.: 210 5275202-3 
Fax:  210 5201129   http://www.agrotikianaptixi.gr/
e-mail:

 Άξονας 4 : Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

«Αξιοποίηση της τοπικής πρωτοβουλίας για ν’ αποκτήσει η ύπαιθρος προοπτικές ανάπτυξης» 

 Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προοπτικής στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, δίνοντας την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να επιλέξουν οι ίδιες τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματά της οδήγησαν σ’ ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αυτό της LEADER II.  Στη Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (2000 - 2006), η πρωτοβουλία συνεχίστηκε με το LEADER+, στη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό την πιλοτική διάσταση που έθεσε τις βάσεις μιας νέας μορφής βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου.

Κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο, η Προσέγγιση LEADER (Άξονας 4) ενσωματώνεται πλέον στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του.  Εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα σε αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας, συνεχίζοντας τη φιλοσοφία της «από κάτω προς τα πάνω» (“bottom up”) προσέγγισης.  Η διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από τοπικά εταιρικά σχήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης.
Σε ποιες περιοχές της χώρας εφαρμόζεται;
Εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές της χώρας και ειδικότερα σε ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και πεδινές.  Ο πληθυσμός τους κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 150.000 κατοίκων, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα έως 5.000 κατοίκους, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές δημοτικών διαμερισμάτων έως 10.000 κατοίκους.
Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να είναι δικαιούχοι;
Ανάλογα με τη φύση των έργων / παρεμβάσεων, ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (στο καταστατικό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση σχετικών ενεργειών).
Tα τοπικά προγράμματα LEADER  περιλαμβάνουν τα εξής Μέτρα:

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
 • Συνεργασία

Αναλυτικότερα οι επενδύσεις που ενισχύονται αφορούν:
1.  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης :

 • Στήριξη της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων για παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους

 • Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Περιλαμβάνει επενδύσεις αγροτικού τουρισμού, βιοτεχνικών μονάδων και παροχής υπηρεσιών.   

 • Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. Επίσης χρηματοδοτούνται ενέργειες για την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση σημάτων ποιότητας.   

 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (ίδρυση και εκσυγχρονισμός κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, προβολή και προώθηση) και παρεμβάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας (ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης και επιχειρήσεων, γραφεία πληροφόρησης και προώθησης του αγροτικού τουρισμού και βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).   

  • Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Ενισχύεται η δημιουργία βασικών υπηρεσιών και υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, που αφορούν ένα χωριό ή ομάδα χωριών, όπως μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, κέντρα φροντίδας παιδιών, βιβλιοθήκες, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κ.λπ. 

 • Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

Ενισχύονται παρεμβάσεις για την αναβάθμιση χωριών σε εφαρμογή συνολικής μελέτης.  

 • Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Ενισχύονται παρεμβάσεις σχετικές με διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών και τοπίου της υπαίθρου, μουσεία αγροτικής κληρονομιάς κ.λπ.   
2. Η «Συνεργασία», αφορά στην ενίσχυση της εφαρμογής κοινής δράσης είτε μεταξύ περιοχών της χώρας είτε με χώρες άλλων κρατών – μελών ή τρίτων χωρών.

Πληροφορίες : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λεωφ. Αθηνών 56, 10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5275203/ 527520 
Fax:  210 5201129   http://www.agrotikianaptixi.gr/
e-mail:

Σχετικές Αναρτήσεις