Γενετικά Τροποποιημένα


FAO GM Foods Platform
Η διαδικτυακή Πλατφόρμα του FAO με πληροφορίες για τα τρόφιμα από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.)