Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

  

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

 

Η στρατηγική περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) είναι ένας μηχανισμός για την εξέταση και αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προγράμματος και των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων κατάρτισής του, με σκοπό την αποφυγή και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων, αλλά και τη μεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεών του στο περιβάλλον.

Η διαδικασία ΣΠΕ ακολουθεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Οδηγία ΣΠΕ), όπως μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/B/05- 09-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 είναι υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας ΣΠΕ και αποτελεί προϋπόθεση για την έγκρισή του βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Είναι επίσης προαπαιτούμενη διαδικασία βάσει του άρθρου 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Ειδικότερα, το βασικό αντικείμενο της ΣΜΠΕ αφορά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση του ΣΣ ΚAΠ και στη διατύπωση συστάσεων για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου. Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση πρέπει να διενεργείται κατά την προετοιμασία του ΣΣ ΚAΠ και πριν από την έγκρισή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), περιλαμβάνει το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και τους κύριους στόχους του ΣΣ ΚAΠ, τη σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα, την περιγραφή του ΣΣ ΚAΠ και των εναλλακτικών δυνατοτήτων του, την υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων και τις απαιτήσεις παρακολούθησης.

 

 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (20/06/2022)

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων ως Αρχή Σχεδιασμού του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (Β’ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει:

α) Ανακοινώνει ότι, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στους ιστότοπους του ΥΠΑΑΤ  http://www.minagric.gr/index.php/el/2013-04-05-10-13-09/ministry-example/diavoylefsi-i-kap-meta-to-2020-list/13161-diavouleush-smpe200622 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης http://www.agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/diavoyleyseis.
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό (στοιχεία επικοινωνίας: ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΜΑ, , τηλ. 2105275233, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα).

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: ), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

  

Σχετικές Αναρτήσεις