Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους 2012

 

Καν.121/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης» ΚYA 545/49346/2012 «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled, ζυμαρικών και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου σε απόρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2012» 
Καν.208/2012 της Επιτροπής «για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010» KYA 22830/2011 «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης»

Καν.419/2012 της Επιτροπής «για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο δημοσιονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YA 1353/114530/2012 «Απόφαση κατανομής στους δικαιούχους της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled-Πρόγραμμα Ε.Ε.2012»
Εκτελεστικός Καν.562/2011 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010» YA 1354/114537/2012 «Απόφαση κατανομής στους δικαιούχους της δωρεάν διανομής ζυμαρικών-Πρόγραμμα Ε.Ε.2012»
Καν.807/2010 της Επιτροπής «λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης»

 

Σχετικές Αναρτήσεις