Δωρεάν διανομή γάλακτος στα σχολεία

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3490/Θ.Ζ/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ [ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (Α’147)] ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προς σύναψη συμφωνίας πλαισίου διάρκειας 3ετών για την προμήθεια και μεταφορά ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.3491/ΓΦ/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ [ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α ’147)] ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια τρισδιάστατης πυραμίδας,εκπαιδευτικού usb και ανάθεσης υπηρεσιών αξιολόγησης του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων,λαχανικών και γάλακτος
  • ΚΥΑ αριθμ. 429/22087: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικώνμέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ)αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-ου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L5 της 10.01.2017 σ. 1 ) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40της Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος (ΦΕΚ Β'594/22.02.2018)
  • Κατάσταση σχολείων

Σχετικές Αναρτήσεις