Νομοθεσία συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας

 • Απόφαση 1466/196098/05.07.2024: Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας μεταποιητικής περιόδου 2024.
 • ΥΑ 1040/122952(ΦΕΚ Β΄2523/26.04.2024): Καθορισμός ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στη κορινθιακή σταφίδα, για το έτος ενίσχυσης 2023.
 • Απόφαση 3258/354271/16.11.2023: «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη μεταποιητική περίοδο 2023 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ.2985/303884 Απόφασης Υπουργού (ΦΕΚ Β΄5906/10-10-2023)»
 • ΥΑ 2985/303884/10.10.2023(ΦΕΚ Β΄5906): «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
 • Απόφαση 1330/162807/14.06.2022: Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2022 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ.1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083)
 • Απόφαση 1621/162827/22.06.2021: Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς‘Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώςτης συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2021 σύμφωνα με το άρθρο 8 τηςαριθ.1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083)
 • Απόφαση 1542/154383/12.06.2020:Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2020 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ.1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083)
 • ΥΑ 544/97640/07.04.2020: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2019»
 • Απόφαση 1689/135992/10.06.2019: «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2019 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ.1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083)» (Επανάληψη στο ορθό)
 • ΥΑ 736/86798/18.04.2019: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2018»
 • Απόφαση 2569/88820/22.06.2018«Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2018 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ.1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083)»
 • Απόφαση 3285/79437/20.07.2017: «Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083)»
  • Τροποποίηση της αριθμ. 3285/79437/20.07.2017 Απόφασης Γεν. Γραμματέα ΥΠΑΑΤ περί ‘Έγκρισης συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017 σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ.1571/62616/2017 ΥΑ (Β΄2083) (19.01.18)
 • ΥΑ 1571/62616/2017 (ΦΕΚ 2083 Β΄2017): «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση του άρθρου 52 ντου Κανονισμού(ΕΕ)αριθ.1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων