Προδικαστικό ερώτημα 51/21, Aktsiaselts M.V.WOOL

Νομοθεσία για τα τρόφιμα – Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 – Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων – Παράρτημα I – Κεφάλαιο 1, σημείο 1.2 – Οριακές τιμές για την παρουσία Listeria monocytogenes στα αλιευτικά προϊόντα πριν και μετά τη διάθεση στην αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 – Άρθρο 14, παράγραφος 8 – Επίσημος έλεγχος του προϊόντος κατά το στάδιο της διάθεσης στην αγορά – Περιεχόμενο

Με το προδικαστικό ερώτημα C-51/21, το Tallinna Halduskohus (Εσθονία) έθεσε ζητήματα σχετικά την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, και του παραρτήματος I, κεφάλαιο 1, σημείο 1.2, του κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν το άρθρο 3, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού και το προβλεπόμενο στο σημείο 1.2 του κεφαλαίου 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού αυτού μικροβιολογικό κριτήριο [το οποίο επιβάλλει μηδενικό όριο ανοχής], υπό το πρίσμα του σκοπού προστασίας της δημόσιας υγείας και των σκοπών που επιδιώκονται με τον εν λόγω κανονισμό καθώς και με τον κανονισμό 178/2002, έχει την έννοια ότι, αν ο υπεύθυνος επιχειρήσεως τροφίμων δεν μπόρεσε να αποδείξει, ότι τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση που είναι ικανά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη Listeria monocytogenes, δεν υπερβαίνουν το όριο των 100 cfu/g κατά τη διάρκεια διατηρήσεως, το προαναφερθέν μικροβιολογικό κριτήριο ισχύει εν πάση περιπτώσει και για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατηρήσεώς τους.

Με απόφασή του της 30ης Ιουνίου 2022 (EU:C:2022:515) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Οι συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1, και του παραρτήματος I, κεφάλαιο 1, σημείο 1.2, του κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής, …, έχουν την έννοια ότι, αν ο παραγωγός δεν μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας την αρμόδια αρχή, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησής τους τα τρόφιμα δεν θα υπερβούν, όσον αφορά την παρουσία Listeria monocytogenes, το όριο των 100 μονάδων σχηματισμού αποικιών/γραμμάριο (g), το προβλεπόμενο στο σημείο 1.2 του παραρτήματος Ι όριο που επιβάλλει την υποχρέωση να μην ανιχνεύεται Listeria monocytogenes σε 25 g του επίμαχου τροφίμου δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261923&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5290548


Σχετικές Αναρτήσεις