Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O)

Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O) ιδρύθηκε το 1945, ως φορέας των Ηνωμένων Εθνών. Το καταστατικό του Οργανισμού υπογράφηκε στο Κεμπέκ του Καναδά, από 44 ιδρυτικά κράτη μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το 1951 η έδρα του F.A.O. μεταφέρθηκε από την Ουάσινγκτον στη Ρώμη, στην οποία και παραμένει μέχρι σήμερα.

Σήμερα, συμμετέχουν στον F.A.O. 188 χώρες, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εντάχθηκε το 1991 ως πλήρες μέλος και εκπροσωπεί τα Κ-Μ σε όλες τις επιτροπές και συνεδριάσεις του Οργανισμού. Έκτοτε και βάσει των κοινοτικών διαδικασιών, πριν από κάθε συνεδρίαση, πραγματοποιούνται, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Ρώμη, συντονιστικές συσκέψεις των Κρατών μελών της ΕΕ, για την εξέταση των υπό συζήτηση θεμάτων και την διαμόρφωση κοινών θέσεων.

Το Υπουργείο μας συνεργάζεται στενά με τον FAO, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης, συμμετέχοντας, άμεσα μεν με εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών σε διάφορες δραστηριότητες και προγράμματα ερευνητικού, διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου, που ενεργοποιούνται και συντονίζονται υπό την αιγίδα του FAO, έμμεσα δε μέσω των συσκέψεων των αντίστοιχων Ομάδων Εργασίας & Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με μια σειρά από Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, ο FAO αποτελεί τον πιο σημαντικό διεθνή Οργανισμό σε θέματα που άπτονται του αγροτικού τομέα, με κυριότερο στόχο του την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίλυση του προβλήματος της πείνας, από την οποία εξακολουθεί να υποφέρει το 1/3 περίπου του πληθυσμού της γης, μέσω παροχής βοήθειας για την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός προσφέρει τεχνογνωσία, οικονομική και υλικοτεχνική αρωγή σε προγράμματα αναπτυξιακού προσανατολισμού.

Ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση (Conference) των μελών του, η οποία συνέρχεται ανά διετία και καθορίζει την πολιτική, το πρόγραμμα εργασιών και τον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Συμβούλιο, που αποτελείται από 49 χώρες μέλη και λειτουργεί ως το εκτελεστικό όργανο του FAO.

Η Γραμματεία, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού,  έχει εξειδικευμένα Τμήματα, στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν διάφορες Επιτροπές που, μέσω διακυβερνητικών Ομάδων, αναζητούν τρόπους επίλυσης των αναφυόμενων προβλημάτων και γνωμοδοτούν στο Συμβούλιο.  

Οι κυριότερες από αυτές τις Επιτροπές είναι:

  • Επιτροπή Γεωργίας
  • Επιτροπές για Επισιτιστική και Διατροφική Ασφάλεια
  • Επιτροπές για τα Βασικά Προϊόντα
  • Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius)
  • Επιτροπή για τους Φυτογενετικούς Πόρους για τη Διατροφή και τη Γεωργία
  • Επιτροπή για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους
  • Επιτροπή Αλιείας
  • Επιτροπή Δασών

Στις Επιτροπές και Ομάδες, οι χώρες μέλη συμμετέχουν με εκπροσώπους των υπηρεσιών τους.
Στον FAO λειτουργούν επίσης ερευνητικά δίκτυα συνεργασίας στον γεωργικό τομέα (ESCORENA) για προϊόντα όπως δημητριακά, ρύζι, βαμβάκι κλπ με σκοπό τον καθορισμό ποιοτικών προτύπων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της Γεωργίας, την ανάπτυξη προϊόντων τοπικής προέλευσης και την ενίσχυση των μικροπαραγωγών. Η χώρα μας συμμετέχει σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες μέσω κυρίως του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
 
Υπεύθυνος: Κων/νος Βυζιώτης, Οικονομολόγος, του Τμήματος Ε.Ε. & Διεθνών Σχέσεων. Τηλ.: 212 212 5591

Σχετικές Αναρτήσεις