ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας

Έναρξη Υποβολής αιτήσεων:  26/07/2013
Λήξη Υποβολής αιτήσεων:      05/08/2013

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

103.ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
      ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
104.ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
      ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
105.ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
      ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 έως και 20 Οκτωβρίου 2013. Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολή στο ΑΣΕΠ