ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 04/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 12/12/2013 έως και Δευτέρα 23/12/2013

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους, ήτοι από την Πέμπτη 16/01/2014 έως και Δευτέρα 27/01/2014.

Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.