• Ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α'  78/26.04.2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
 • Ν.4282/2014 (ΦΕΚ Α΄182/29.08.2014)  άρθρο 32 τροποποίηση του Ν.4277  και άρθρο 34 καταργούμενες διατάξεις των Ν.4015/2011 και 4072/2012
 • Ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α΄156/01.08.2014) άρθρο 61 τροποποίηση των  Ν.4015/2011 και 2810/2000 
 • Ν.4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114/10.05.2014)  άρθρο 57 τροποποίηση του Ν.4015/2011 (Α΄/210)
 • Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288/31.12.2013) α) Με την παρ. 4 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την πρώτη εγγραφή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Μητρώο των ΣΑΟ έως και την 28η Φεβρουαρίου 2014. β) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για τη μετατροπή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ μέχρι την 30η Απριλίου 2014. Μέχρι την 30η Απριλίου 2014 παρατείνεται και η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΠΑΣΕΓΕΣ. γ) Με την παρ. 2 του άρθρου 20 παρατείνεται η προθεσμία για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου των ΑΣ έως την 30η Απριλίου 2014. δ) Με το άρθρο 19 ρυθμίζεται το θέμα των ατομικών διώξεων των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ για περιπτώσεις ατομικής και αλλυλέγγυου ευθύνης φυσικού προσώπου με νομικό πρόσωπο
 • Ν.4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72/19.03.2013) Με το άρθρο 8 του Ν.4138/2013 συμπληρώνεται και τροποποιείται με το άρθρο 19α του Ν.4015/2011 περί ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων
 • Ν.559/58474/18.05.2012.Εφαρμογή Διατάξεων του αρθρ.19 του Ν.4015/2011 για την ενιαία & συντονισμένη εκπόνηση των σχεδίων εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ  & ΚΕΣΕ
 • Ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α' 210/21.09.2011) Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.
  • Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250/20.12.2012) Με το άρθρο 168 του Ν.4099/2012
   α) Παρατείνονται οι προθεσμίες των άρθρων 18 και 19 του Ν. 4015/2011 και
   β) Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του Ν.2810/2000 καταργούνται απο 2.7.2013
  • Ν.4171/2013 (ΦΕΚ Α'166/23.07.2013) Με το άρθρο 3 του ν.4171/2013
   α) Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4015/2011 περί Αγροτοδιατροφικών Συμπράξεων
   β) Παρατείνεται η προθεσμία πρώτης εγγραφής στο Μητρώο ΣΑΟ έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ενώ οι προθεσμίες των άρθρων 18 (παρ 1-9) και 19 του ν.4015/2011, λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2013
 • Ν.3877/20.09.2010 (ΦΕΚ 160Α) Σύστημα προστασίας & ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας
 • Ν.3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/198) άρθρο 10 παράγραφος 7 καθώς και
 • Ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ/Α΄/249) άρθρα  4, 5,
 • Ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/255) άρθρο 6,
 • Ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/135) άρθρο 18
 • Ν.2810/2000 (ΦΕΚ 061Α/09.03.2000) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
 • Ν.2538/1997 το άρθρο 33 παρ.11 τ«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/242), το οποίο παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 21 παρ.10 του Ν.2810/2000.
 • Ν.2169/1993 τα άρθρα 31, 44, 47 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/149), τα οποία παρέμειναν σε ισχύ με το άρθρο 39 του Ν.2810/2000 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 • Εγκύκλιος 117/5608-20.01.2015. Εφαρμογή διατάξεων των νόμων 2810/2000 (ΦΕΚ Α΄108) και 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 • Εγκύκλιος 2012/03.09.14. Tροποποιήσεις του Ν.4015/2011 και 2810/2000 των «Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»
 • ΥΑ 35599/8.11.2011. Μορφή, περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ,και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
 • Εγκύκλιος 35588/31.10.2011 Εφαρμογή του Νο 4015
 • ΚΥΑ 59999/2008 «Καθορισμός δικαιολογητικών, τρόπου και λεπτομερειών πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των συγχωνευόμενων δευτεροβάθμιων ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Β΄/2244) και
 • Εγκύκλιο 53555/10.08.2000 «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2810/2000»
 • Υπόδειγμα καταστατικού ΑΣΟ 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 • Π.Δ.104/2003 «Καθορισμός κινήτρων συγχώνευσης και ανάπτυξης των ΑΣΟ» (ΦΕΚ/Α΄/96)
 • Π.Δ.176/2003 «Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης της εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας επί των ΑΣΟ και των Συνεταιριστικών Εταιρειών(ΣΕ)» (ΦΕΚ/Α΄/143) 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο)

 

Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων
και Παρακολούθησης  Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας