1η Τροποποίηση της υπ. αριθ. 10/5399/09.01.2023 Απόφασης xορήγησης αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023