υποέργο 2: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»


Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα


Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 163/07-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164845), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 98.111.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 30/09/2022 ώρα 12:00 μ.μ. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

 1. Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
 2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
   . Περιήγηση στην Εφαρμογή υποβολής αιτήσεων δράσεων ΤΑΑ ΥΠΑΑΤ (15.06.2022)  

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών ενίσχυσης, ο ΦΥ  συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν  να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις     και με ΘΕΜΑ: “ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub2- Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164845”

 Aριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας ο  2102124397 (Νταμπώση Ευγενία)

 «Κατά την υποβολή αιτήσεων στις 15/09/2022 η πλατφόρμα στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, λειτούργησε υποδειγματικά, υποβλήθηκαν συνολικά 236 αιτήσεις, υπερκαλύπτοντας το ποσό της Δημόσιας Ενίσχυσης κατά 150% φτάνοντας στο τελικό ποσό Δημόσιας Ενίσχυσης 147.166.500 εκ.€.

Αναλυτικότερα υποβλήθηκαν:

 • 73 αιτήσεις από δικαιούχους επιχειρήσεις του εμπορικού δικαίου (πλην ατομικές)
 • 163 αιτήσεις από δικαιούχους Συλλογικούς Φορείς» 

Υποδείγματα

 1. Αίτηση Υπαγωγής
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος ΙΙΙ
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωση με DNSH
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για Πάγια Στοιχεία και Αγορά Ακινήτων
 6. Πίνακας Ανάλυσης Επενδυτικών Δαπανών 
 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (14.11.2022)new-icon.jpg
 8. Yπεύθυνη Δήλωση Ενιαίων Επενδυτικών Σχεδίων (22.11.2022)new icon

Σχετικά αρχεία


*η Πρόσκληση τέθηκε σε διαβούλευση από 21 Μαρτίου 2022 έως και τις  27 Μαρτίου 20222 και ώρα 23:59 μ.μ..
το κείμενο της διαβούλευσης βρίσκεται στον παρακάτω συνδεσμο.
(http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/117-diavouleysh_drash1_ypoergo2_ver4_eksyxronprotomea
)


 

Σχετικές Αναρτήσεις