Νομοθεσία Ζωϊκών Υποπροϊόντων

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 1. ΥΑ 612/118658/23.05.2020(ΦΕΚ Β'1983/23.05.2020): Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1) και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 054, 26.2.2011, σ. 1).
 2. Ν. 4235/2014(ΦΕΚ Α'32/11.02.2014): Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. ΥΑ 434/82574/2015(ΦΕΚ Β'1710/26.06.2015): Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών.
 4. ΥΑ 236/47755/2014(ΦΕΚ Β΄916/11.04.2014): Θέσπιση προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/ 2009.
 5. N. 4351/2015(ΦΕΚ Α'164/04.12.2015): Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.(Άρθρο 15.  Εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων) (Άρθρο 17. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα).
 6. ΚΥΑ 486/325825/2021(ΦΕΚ Β΄5453/25.11.2021): Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L300).
 7. ΚΥΑ 375/228895/2021(ΦΕΚ Β΄3997/30.08.2021)Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων.
 8. ΥΑ 196386/2011(ΦΕΚ Β΄3162/30.12.2011):Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 323306/2007 ΚΥΑ (Β΄ 1881) (Έκδοση κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού από επίσημο κτηνίατρο).
 9. ΥΑ 1848/278812/08.10.2021(ΦΕΚ Β΄4855/20.10.2021)Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. 
 10. Π.Δ. 307/1990(ΦΕΚ Α'127/06.09.1990): Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία νεκροταφείων μικρών ζώων.
 11. ΥΑ 259793/2007(ΦΕΚ Β'78/29.01.2007):  Απολύμανση ιχθυαλεύρων από Σαλμονέλα (pdf).
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 1. Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Καν.(ΕΚ) 1774/2002.
 2. Κανονισμός 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.
 3. Κανονισμός 999/2001/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (EE L 147 της 31.5.2001, σ. 1).
 4. Κανονισμός 625/2017/ΕΕ για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων.
 5. ΟΔΗΓΙΑ 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Το άρθρο 63 της Οδηγίας 69/2010 τροποποιεί το άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο ιν) του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ.

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

Σχετικές Αναρτήσεις