Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ)

Οι ιδιοκτήτες Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ) καταχωρίζουν υποχρεωτικά τον /τους εξοπλισμό/ους που έχουν στην κατοχή τους.

Καταχωρίζονται υποχρεωτικά και οι συνιδιοκτήτες για κάθε ΕΕΓΦ, εφόσον υπάρχουν. Τροποποιήσεις σε πεδία καταχωρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται μέσω των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών (ΔΑΟΚ). Η μη καταχώριση ΕΕΓΦ επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 45 του ν. 4036/2012.

Σχετικές Αναρτήσεις