Νομοθετικό Πλαίσιο

 

  • Ν. 4691/2020 (108 Α΄) άρθρο 14: Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς.
  • N. 4492/2017 (156 A΄) άρθρο 20: 1α. Η αναγνώριση των αντίστοιχων με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας.
  • N. 4152/2013(107 A΄) υποπαράγραφος Ε11: Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Κρεοπώλες.
  • Π.Δ. 121/2006(122 Α΄): Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 126/2000  «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)».
  • Ν. 3399/ 2005(255 Α΄) άρθρο 20 παρ. 25: Ως παραδοσιακός κρεοπώλης νοείται και ο σύζυγος του παραδοσιακού κρεοπώλη - ιδιοκτήτη κρεοπωλείου.
  • Π.Δ. 126/2000(111 Α΄)Όροι και προυποθέσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφάγεων.
  • Ν. 1790/1988(134 Α΄) άρθρο18:  Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος-Δασοφυλάκων-Υποτροφίες-Χρηματοδότηση Κ.Τ.Γ.Κ.Δ-Εξοδα φιλοξενίας.

Δ/νση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης

Σχετικές Αναρτήσεις