Εγκεκριμένοι Τύποι Λοιπών Μηχανημάτων

Η Υπηρεσία μας εκδίδει, κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο έμπορο ή αγρότη και κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εθνική έγκριση τύπου για τα λοιπά γεωργικά μηχανήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους, προκειμένου αυτά κατόπιν να αποκτήσουν το δικαίωμα ταξινόμησης, απογραφής (χορήγησης άδειας κυκλοφορίας) στις κατά τόπους Νομαρχίες.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εισαγωγέων εμπόρων καθώς και των αγροτών που θέλουν να εισάγουν μόνοι τους λοιπά γεωργικά μηχανήματα, ως προς τους εγκεκριμένους τύπους αυτών, και της διευκόλυνσης των Νομαρχιακών Δ/νσεων που ελέγχουν τα λοιπά γεωργικά μηχανήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση δελτίου ταξινόμησης ή άδειας κυκλοφορίας, είναι πλέον διαθέσιμο ηλεκτρονικά το αρχείο των εγκεκριμένων τύπων των λοιπών γεωργικών μηχανημάτων από την υπηρεσία μας, η ενημέρωση του οποίου θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαία).
Από 1-1-2013 τα αρχεία των εγκεκριμένων τύπων Λοιπών Αγροτικών Μηχανημάτων (Θεριζοαλωνστική, Βαμβακοσυλλεκτική κλπ.) ενοποιούνται σε ένα αρχείο για την καλύτερη αναζήτηση και ταξινόμηση των εγγραφών.
Σε κάθε φύλλο εργασίας του αρχείου περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένοι τύποι μηχανημάτων που ανήκουν σε μία κατηγορία. Δηλαδή το αρχείο περιλαμβάνει 10 φύλλα εργασίας, όσες είναι και οι κατηγορίες αγροτικών μηχανημάτων.

Τα προηγούμενα αρχεία, τα οποία είναι ένα αρχείο ανά κατηγορία Αγροτικού μηχανήματος, παραμένουν αναρτημένα και περιλαμβάνουν όλους τους τύπους μηχανημάτων που έχουν εγκριθεί μέχρι τις 31-12-2012.
Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Τελευταία ενημέρωση 28.03.2013

Η αναζήτηση των εγκεκριμένων τύπων Λοιπών Αγροτικών Μηχανημάτων θα γίνεται και στα παλιά και στο νέο αναρτημένο αρχείο.

Το κάθε αρχείο είναι σε μορφή Excel και κάθε φύλλο εργασίας του Excel  αντιστοιχεί σε  συγκεκριμένο τύπο (μάρκα) μηχανήματος.
Η παράθεση των μηχανημάτων έχει γίνει ημερολογιακά από τις παλαιότερες αποφάσεις προς τις νεότερες με κάποιες τυχόν μικρές αποκλίσεις ως προς την ημερολογιακή σειρά.
Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η εμπορική ονομασία του μηχανήματος. Στην δεύτερη στήλη είναι η ισχύς του κινητήρα σε ίππους. Στην τρίτη στήλη είναι ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης έγκρισης τύπου. Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται ο τύπος του κινητήρα. Στην τελευταία στήλη υπάρχει η σήμανση του κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών (για όσους κινητήρες είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα παραπάνω αρχεία παρέχονται μόνο ως βοηθητικό εργαλείο αναζήτησης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις εγκρίσεων τύπου και τα αναφερόμενα σε αυτές στοιχεία, που αναρτώνται και είναι διαθέσιμες στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΥΠΑΑΤ. Καθώς πάντα υπάρχει η περίπτωση ανθρώπινου λάθους στις καταχωρήσεις, παρακαλούμε να μας επισημάνετε τυχόν σφάλματα ή παραλήψεις που ενδεχομένως εντοπίσετε στα σχετικά αρχεία.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων 

Σχετικές Αναρτήσεις