Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες

 

1. ΣΧΕΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 1235/2008 

Για τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται εκτός της ΕΕ, προβλέπονται τέσσερα διαφορετικά καθεστώτα εισαγωγής δυνάμει του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 
Ωστόσο, μόνο δύο εξ αυτών βρίσκονται προς το παρόν σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

1

Μέσω αναγνω­ρισμένων ως ισοδύναμων τρίτων χωρών

Άρθρο 33  παράγραφος 2   του καν (ΕΚ) 834/2007

ΝΑΙ

Κατάλογος αναγνωρισμένων ως ισοδυνάμων τρίτων χωρών (ΠαράρτημαΙΙΙ του καν(ΕΚ)1235/08)

2

Μέσω αναγνωρι­σμένων φορέων / αρχών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

Άρθρο 33 παράγραφος 3 του καν (ΕΚ) 834/2007

ΝΑΙ

Κατάλογος αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους  σκοπούς της ισοδυναμίας  (ΠαράρτημαΙV του καν(ΕΚ)1235/08)  

3

Μέσω προηγούμενης  χορήγησης Άδειας Εισαγωγής

Άρθρο 19 του καν (ΕΚ) 1235/2008

OXI

Ίσχυε  έως 1/07/2014

 

4

Μέσω αναγνωρι­σμένων φορέων / αρχών ελέγχου για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

Άρθρο 32 παράγραφος 2   του καν (ΕΚ) 834/2007        

ΑΝΕΝΕΡΓΗ  Δεν έχει καταρτιστεί κατάλογος

 

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας

 

Σχετικές Αναρτήσεις