ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”” του ΠΑΑ 2014-2020

 

  • ΦΕΚ Β΄ 2386/03.08.2016. Η με αριθ. πρωτ. 1725/15.07.2016. “Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) πράξεων ΠΑΑ.”(ΑΔΑ:Ω1Α64653ΠΓ-6ΚΜ) 
  • ΦΕΚ Β΄ 4310/30.12.2016. Η με αριθ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016. “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 "Βιολογικές καλλιέργειες" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.”(ΑΔΑ:ΩΛΩΖ4653ΠΓ-751) 
  • ΦΕΚ Β' 682/06.03.2017. Η με αριθ. πρωτ. 668/01.03.2017. “Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 4310/30-12-2016) Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.”(ΑΔΑ:7Ι7Λ4653ΠΓ-93Ψ) 
  • ΦΕΚ Β΄ 2706/01.08.2017. Η με αριθ. πρωτ. 2066/82545/28.07.2017. “2η τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.” (ΑΔΑ:7ΞΠ54653ΠΓ-Κ86) 
  • ΦΕΚ Β' 475/15.02.2018. Η με αριθ. πρωτ. 487/23591/13.02.2018. “3η τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.” (ΑΔΑ:6ΡΚΕ4653ΠΓ-ΤΑΥ) 
  • ΦΕΚ Β' 5865/28.12.2018. Η με αριθ. πρωτ. 4002/180010/27.12.2018. “4η τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.” (ΑΔΑ:ΩΨΔΔ4653ΠΓ-ΒΑ7) 
  • ΦΕΚ Β΄ 2325/14.06.2019. Η με αριθ. πρωτ. 1727/134058/07.06.2019. “5η τροποποίηση της με αριθμ. 2848/145689/ 28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”(ΑΔΑ: ΩΠΑ04653ΠΓ-227) 
  • ΦΕΚ Β’ 1900/18.05.2020. Η με αριθ. πρωτ. 1035/114495/05.05.2020. “6η τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-201 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”(ΑΔΑ:ΨΣ7Ν4653ΠΓ-ΓΘΥ) 

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις