ΑΠΟΦΑΣH ΕΝΤΑΞΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

 

  • Η με αριθμ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 ‘’Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.’’ (ΑΔΑ:7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 2334/101902/18.07.2018 ‘’Τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. ‘’ (ΑΔΑ:ΩΠΣΚ4653ΠΓ-ΟΕΚ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3574/158947/16.11.2018 ‘’2η Τροποποίηση και ανάκληση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.’’ (ΑΔΑ:Ψ4264653ΠΓ-5ΛΝ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3679/163484/26.11.2018 ‘’3η Τροποποίηση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. ’’ (ΑΔΑ:7ΣΦΡ4653ΠΓ-2ΔΚ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3934/175426/18.12.2018 ‘’4η Τροποποίηση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. ’’ (ΑΔΑ:7ΣΚΚ4653ΠΓ-ΣΥΤ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 889/58873/22.03.2019 ‘’5η Τροποποίηση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. ’’ (ΑΔΑ:6Τ4Ζ4653ΠΓ-ΗΝΧ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3579/305822/26.11.2019 ‘’6η Τροποποίηση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. ’’ (ΑΔΑ:ΩΒΣ74653ΠΓ-2ΡΜ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1368/161164/19.06.2020 ‘’7η Τροποποίηση ενταγμένων πράξεων της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. ’’ (ΑΔΑ:ΩΖ2Χ4653ΠΓ-ΣΟΣ) 
  • Η με αριθμ. πρωτ. 2662/332228/26.11.20 “ 8η Τροποποίηση της αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ” (ΑΔΑ:97ΜΧ4653ΠΓ-56Η )

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις