2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

 

  • Η με αριθμ. πρωτ. 539/27369/20.02.2018 ‘’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020’’ (ΑΔΑ:68YH4653ΠΓ-ΡΙΩ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 857/41906/16.03.2018 ‘’1η Τροποποίηση της αριθ. 539/27369/20.02.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.’’ (ΑΔΑ: 6Η704653ΠΓ-ΑΑΦ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 921/45503/23.03.2018 ‘’2η Τροποποίηση της αριθ. 539/27369/20.02.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.’’ (ΑΔΑ: ΩΨΗ44653ΠΓ-38Ο)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1409/20.04.2018 ‘’3η Τροποποίηση της αριθ. 539/27369/20.02.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.’’ (ΑΔΑ: 99484653ΠΓ-43Σ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1876/30.05.2018 ‘’4η Τροποποίηση της αριθ. 539/27369/20.02.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.’’ (ΑΔΑ: 6Ω3Ω4653ΠΓ-ΣΞΩ) 

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις