ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

  • Η με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31.05.2019 ‘’Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.’’ (ΑΔΑ:ΩΞ7Τ4653ΠΓ-ΕΟΩ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 2190/175302/12.07.2019 ‘’Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.’’ (ΑΔΑ:783Γ4653ΠΓ-ΗΚΝ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3578/30582/26.11.2019 ‘’2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.’’ (ΑΔΑ:64ΜΥ4653ΠΓ-ΦΛ6)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1369/161177/19.06.2020 ‘’3η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.’’ (ΑΔΑ:6Ψ4Ο4653ΠΓ-36Ξ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 2600/326793/23-11-2020 “ 4η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ” (ΑΔΑ: 99Ι24653ΠΓ-82Ε )

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις