4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

  • Η με αριθμ. πρωτ. 1102/72525/08.04.2019 ‘’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020’’ (ΑΔΑ:6ΑΔΝ4653ΠΓ-ΑΦ0)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1289/89774/22.04.2019 ‘’1η Τροποποίηση της αριθ. 1102/72525/08.04.2019 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020.’’ (ΑΔΑ: ΩΙΩΓ4653ΠΓ-8Υ6) 

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις