ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

  • Η με αριθμ. πρωτ. 1970/156310/27.06.2019 ‘’Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.’’ (ΑΔΑ:ΩΒΨΑ4653ΠΓ-ΧΛ8)
  • Κατάλογος δικαιούχων στο Μέτρο 11
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3577/305820/26.11.2019 ‘’Τροποποίηση της με αριθ. 1970/156310/27.06.2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ‘’(ΑΔΑ: ΨΚΦ44653ΠΓ-ΗΘΕ)
  • Η με αριθμ. πρωτ. 1370/161238/19.06.2020 ‘’2η Τροποποίηση της με αριθ. 1970/156310/27.06.2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ‘’(ΑΔΑ: Ψ4ΟΞ4653ΠΓ-ΑΥ7)
  • Η με αριθμ. πρωτ 2601/326812/23-11-2020 ‘’3η Τροποποίηση της με αριθ. 1970/156310/27-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’ (ΑΔΑ: Ω2ΛΧ4653ΠΓ-ΨΒ9)

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις