Οίνοι ΠΟΠ-ΠΓΕ

Νομοθεσία στους Οίνους ΠΟΠ-ΠΓΕ
  • Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τους περιορισμούς στη χρήση, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, την ανάκληση της προστασίας, καθώς και την επισήμανση και την παρουσίαση.
  • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/34 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικών ενδείξεων και παραδοσιακών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος, το μητρώο προστατευόμενων ονομασιών, την ανάκληση της προστασίας και τη χρήση συμβόλων, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κατάλληλο σύστημα ελέγχων.
  • Εγκύκλιος με αριθμ. 5510/143258/20.11.2013"Διαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αμπελοοινικών προϊόντων".
  • ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013(ΦΕΚ 3324/27.12.2013)"Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό  ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα".
  • ΚΥΑ 5066/117288/27.10.2015(ΦΕΚ 2322/27.10.2015)«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα».
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΥΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Αίτηση καταχώρησης ΠΟΠ,ΠΓΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ Ενιαίο έγγραφο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ Ένσταση κατά ΠΟΠ,ΠΓΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV Αίτηση τροποποίησης ΠΟΠ,ΠΓΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V Αίτηση ανάκλησης για ΠΟΠ,ΠΓΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VI Αίτηση μετατροπής ΠΟΠ ΣΕ ΠΓΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII Αίτηση για ένταξη στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VIII  Κατάλογος εγγράφων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IX Αίτηση πιστοποίησης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ X Πιστοποιητικό παραγωγής οίνου
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XI Αίτηση Ανακατάταξης οίνων ΠΟΠ,ΠΓΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XII Έκθεση Ελέγχου
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XIII Έγγραφη σύσταση για διορθωτικές ενέργειες
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XIV Πρακτικό Δέσμευσης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XV Πρακτικό Αποδέσμευσης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI Πρωτόκολλο Παράβασης
eAmbrosia
Μητρώο Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ - Τομέας Οίνου

Η eAmbrosia είναι ένα επίσημο μητρώο ονομασιών των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, των οίνων, των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών που είναι καταχωρισμένες και προστατεύονται σε ολόκληρη την ΕΕ. 

  • Παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών πράξεων προστασίας και των προδιαγραφών προϊόντος.
  • Περιλαμβάνει επίσης σημαντικές ημερομηνίες και συνδέσμους προς τις αιτήσεις και τις δημοσιεύσεις πριν από την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων.
  • Περιλαμβάνει τις παραδοσιακές ενδείξεις των οίνων που προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
  • Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

Είσοδος στη βάση δεδομένων του eAmbrosia

Δ/νση Αξιοποιήσης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σχετικές Αναρτήσεις