Εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες

Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
  2. ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των εξαγωγικών φορέων που θέλουν να  εξάγουν νωπούς καρπούς ακτινιδίων κατά την εξαγωγική περίοδο 2024-2025, στην Κίνα,, στη Νότια Κορέα και στην ΤαϊλάνδηΚαταληκτική  ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31 Μάϊου 2024.  

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, υποβάλλεται σε έντυπη και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Παρακαλούνται οι εξαγωγικοί φορείς να χρησιμοποιούν για την υποβολή των συνημμένων στην αίτηση δικαιολογητικών τα αντίστοιχα υποδείγματα. 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Σχετικές Αναρτήσεις